En flokk for lite

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Nytt ulvevedtak 1.desember 2017

I dag kom beskjeden om at to ulveflokker delvis innenfor ulvesonen kan tas ut. – Det er viktig med et vedtak om at jakta utenfor ulvesonen skal tas opp igjen. Samtidig mener vi at Slettåsflokken også burde tas ut innenfor sona, slik rovviltnemdene anbefalte.

Det sier Einar Frogner, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag.

- Når det gjelder det nye vedtaket utenfor ulvesonen mener Norges Bondelag det er viktig at Klima -og miljødepartementet har fattet et nytt begrunnet vedtak hvor det tydelig fremgår at ulvebestanden ikke er truet, sier Frogner.

I vedtaket er overlevelsen til den sørskandinaviske ulvebestanden vurdert.

Norges Bondelag er imidlertid kritisk til at vedtaket fra rovviltnemnden i sone 4 og 5 om uttak av inntil 24 dyr, ikke er opprettholdt.

Regjeringen vil bare ta ut 16 ulv innenfor ulvesonen, ikke 24 slik rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus gikk inn for. Regjeringen sier ja til å felle Osdalsflokken og Julussaflokken, men nei til Slettåsflokken. Det er svært uheldig, mener Einar Frogner.

- Slettåsflokken er den mest nærgående for både mennesker og dyr som lever innenfor ulvesona. Derfor burde også denne flokken tas ut. At uttaket er redusert med en flokk øker i tillegg risikoen for at ulvesona blir et ulvereservat, noe som vil gå enda hardere utover både befolkningen i området og tilstøtende prioriterte beiteområder,  sier Einar Frogner.

- Regjeringens vedtak i dag gir sannsynligvis en høyere bestand av ulv enn det Stortinget har fastsatt i rovviltforliket. Norges Bondelag er kritisk til at forliket ikke følges opp. Et samlet Storting har gått inn for at vi skal ha både beitedyr og rovdyr i norsk natur, men at beitedyrene skal ha forrang utenfor ulvesonen, understreker Frogner.

I følge det nye vedtaket kan jakten utenfor ulvesona gjenopptas den 21.desember. Jakten i ulvesonen kan starte 1.januar 2018.

Det ble stans i ulvejakten utenfor ulvesonen i kjølevannet av at WWF saksøkte staten ved Klima- og miljødepartementet (KLD), på bakgrunn av et ønske om ny ulveforvaltning i Norge. Samtidig krevde organisasjonen øyeblikkelig stopp i jakta. I kjennelsen en knapp uke senere mente Oslo tingrett at KLDs vedtak om uttak av ulv ikke var tilstrekkelig godt begrunnet. Retten mente dette var en saksbehandlingsfeil og rettsanvendelsesfeil.

Faglig drakamp

Rovviltnemndene vedtok lisensjakt på inntil 50 ulv i vinter. Miljøminister Vidar Helgesen åpner for å felle i alt 42 ulver i vinter: 26 utenfor ulvesonen og 16 ulver i to flokker i grenserevir til ulvesonen.

- Rovviltnemdene la gode, faglige vurderinger til grunn for sitt vedtak. De mente det var nødvendig å ta ut tre flokker for å komme innenfor bestandsmålet. Det er rovviltnemndene som kjenner presset ute, og derfor er det viktig at deres faglige råd blir fulgt slik Stortinget har bestemt, sier Frogner.

Rovviltnemdene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus gikk inn for at tre hele ulveflokker tas ut vinteren 2018: Slettåsflokken, Julussaflokken og Osdalsflokken. Miljødirektoratets råd var å frede en av flokkene. Argumentet var den stabile reproduksjonen i ulveflokkene som ble foreslått tatt ut.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere