En flokk for lite

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Nytt ulvevedtak 1.desember 2017

I dag kom beskjeden om at to ulveflokker delvis innenfor ulvesonen kan tas ut. – Det er viktig med et vedtak om at jakta utenfor ulvesonen skal tas opp igjen. Samtidig mener vi at Slettåsflokken også burde tas ut innenfor sona, slik rovviltnemdene anbefalte.

Det sier Einar Frogner, styremedlem og rovviltansvarlig i Norges Bondelag.

- Når det gjelder det nye vedtaket utenfor ulvesonen mener Norges Bondelag det er viktig at Klima -og miljødepartementet har fattet et nytt begrunnet vedtak hvor det tydelig fremgår at ulvebestanden ikke er truet, sier Frogner.

I vedtaket er overlevelsen til den sørskandinaviske ulvebestanden vurdert.

Norges Bondelag er imidlertid kritisk til at vedtaket fra rovviltnemnden i sone 4 og 5 om uttak av inntil 24 dyr, ikke er opprettholdt.

Regjeringen vil bare ta ut 16 ulv innenfor ulvesonen, ikke 24 slik rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus gikk inn for. Regjeringen sier ja til å felle Osdalsflokken og Julussaflokken, men nei til Slettåsflokken. Det er svært uheldig, mener Einar Frogner.

- Slettåsflokken er den mest nærgående for både mennesker og dyr som lever innenfor ulvesona. Derfor burde også denne flokken tas ut. At uttaket er redusert med en flokk øker i tillegg risikoen for at ulvesona blir et ulvereservat, noe som vil gå enda hardere utover både befolkningen i området og tilstøtende prioriterte beiteområder,  sier Einar Frogner.

- Regjeringens vedtak i dag gir sannsynligvis en høyere bestand av ulv enn det Stortinget har fastsatt i rovviltforliket. Norges Bondelag er kritisk til at forliket ikke følges opp. Et samlet Storting har gått inn for at vi skal ha både beitedyr og rovdyr i norsk natur, men at beitedyrene skal ha forrang utenfor ulvesonen, understreker Frogner.

I følge det nye vedtaket kan jakten utenfor ulvesona gjenopptas den 21.desember. Jakten i ulvesonen kan starte 1.januar 2018.

Det ble stans i ulvejakten utenfor ulvesonen i kjølevannet av at WWF saksøkte staten ved Klima- og miljødepartementet (KLD), på bakgrunn av et ønske om ny ulveforvaltning i Norge. Samtidig krevde organisasjonen øyeblikkelig stopp i jakta. I kjennelsen en knapp uke senere mente Oslo tingrett at KLDs vedtak om uttak av ulv ikke var tilstrekkelig godt begrunnet. Retten mente dette var en saksbehandlingsfeil og rettsanvendelsesfeil.

Faglig drakamp

Rovviltnemndene vedtok lisensjakt på inntil 50 ulv i vinter. Miljøminister Vidar Helgesen åpner for å felle i alt 42 ulver i vinter: 26 utenfor ulvesonen og 16 ulver i to flokker i grenserevir til ulvesonen.

- Rovviltnemdene la gode, faglige vurderinger til grunn for sitt vedtak. De mente det var nødvendig å ta ut tre flokker for å komme innenfor bestandsmålet. Det er rovviltnemndene som kjenner presset ute, og derfor er det viktig at deres faglige råd blir fulgt slik Stortinget har bestemt, sier Frogner.

Rovviltnemdene i Hedmark, Østfold, Oslo og Akershus gikk inn for at tre hele ulveflokker tas ut vinteren 2018: Slettåsflokken, Julussaflokken og Osdalsflokken. Miljødirektoratets råd var å frede en av flokkene. Argumentet var den stabile reproduksjonen i ulveflokkene som ble foreslått tatt ut.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere