Driftsomstilling bryter med målet i rovdyrpolitikken

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget sier ja til omstilling av sauebruk rammet av store rovdyrtap. Hensynet til bonden teller mest.

Bondelaget sier ja til driftsomstilling for sauebruk rammet av store rovdyrtap.- Driftsomstilling av sauebruk grunnet store rovdyrtap bryter med det todelte målet i rovdyrpolitikken hvor det skal sikres bærekraftige rovviltbestander og en fortsatt aktiv og allsidig bruk av utmarksressursene og levende lokalsamfunn, heter det i vedtaket der styret i Norges Bondelag uttaler seg om forslag til "Forskrift om tilskudd til omstilling grunnet rovvilt".

Hensynet til den enkelte sauebonden

-Av hensyn til den enkelte sauebonde som over tid rammes av store rovdyrtap støtter Norges Bondelag innføring av forskrift om tilskudd til driftsomstilling grunnet rovvilt, heter det i vedtaket der styret også viser til Høyesteretts dom i Rendalsaken:

Rendalsaken

"Vår rovdyrpolitikk bygger på den oppfatning at den enkelte borger ikke skal påføres omkostninger ved påført skade eller ved tiltak for å forebygge skader."

Opphever ikke beiteretten

Samtidig understreker Bondelagsstyret at driftsomstilling ikke skal oppheve beiteretten, men være en kompensasjon til saueeier for å avstå fra å bruke beiteretten i en tidsbegrenset periode.

Miljøverndepartementet må betale

Norges Bondelag forutsetter at driftsomstillingssaker finansieres over Miljøverndepartementets budsjett.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere