Dreneringstilskudd til areal med dreneringsbehov

Av Elin Marie Haga Stabbetorp,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag mener at tilskudd skal gis til drenering av jordbruksareal som har et dreneringsbehov.

Illustrasjonsfoto: Amund Kind.God drenering er avgjørende for framtidig matproduksjon. Den dagsaktuelle situasjonen for arbeidet med våronna i betydelige områder østafjells, minner oss nok en gang om betydningen av god drenering. I tillegg er drenering et viktig miljøtiltak.

 

Krav til dokumentasjon på drenering

I høringsutkastet til forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord er det lagt opp til at dreneringstilskuddet kun skal gis til arealer som  har vært grøfta tidligere. Norges Bondelag mener at tilskudd skal gis til drenering av jordbruksareal som har et dreneringsbehov. Formålet med forskriften er å stimulere til drenering på arealer der det er potensial for å øke produksjonen og gi mindre erosjon.

 

Effekten av dreneringstilskuddet må evalueres

I høringsutkastet er det forslag om å gi tilskudd på inntil 1000 kr pr daa til grøfting til systematisk grøfting, profilering og omgraving og 10 kroner per løpemeter (begrenset oppad til 1000 kroner) ved annen grøfting.

-Satsen per løpemeter bør heves til 30 kroner per meter, med bakgrunn arbeidskostnadene per løpemeter er høy, men likevel effektiv får å få bedre dreneringstilstand på arealet, mener Bondelaget Det er også viktig for Bondelaget at det foretas en vurdering av satsen pr dekar når man har høstet erfaringer fra hvordan dreneringstilskuddet fordeler seg geografisk på jordarter og terreng. Kostnadene til drenering vil variere betydelig avhengig av topografien og innslag av stein.

 

Kulturminnemyndigheter

Det er et krav at foretaket som søker om dreneringstilskudd har miljøplan trinn 2 eller tilsvarende. Miljøplann trinn 2 skal inneholde målsetting for miljøinnsats, planer for tiltak og dokumentasjon på gjennomføring av tiltak. Effekter på naturmangfold, kulturminner og vannforekomster må vurderes for det arealet som er planlagt drenert. Dette innebærer at kunnskap om kulturminner på det aktuelle arealet skal avmerkes på kartet og kulturminnemyndigheten skal uttale seg når tiltaket berører deres interesser. For Norges Bondelag er det viktig av avklaringer om eventuelle kulturminner kommer raskt.

 

Ikrafttredelse

Det er ikke fastsatt når dreneringsforskriften blir gjeldene, og man kan ikke forvente å få tilskudd for påbegynte tiltak. Søknaden skal sendes til kommunen, innen en frist som kommunen fastsetter. Norges Bondelag har i sitt høringssvar minna om at forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord er etterlengta i næringa. Det ble avsatt midler i teknisk jordbruksavtale for 2012 og det er forutsatt kan disse skal benyttes i 2013. Det forventes at søknadsskjema og rundskriv er klart når forskriften vedtas og at landbrukskontorene raskt kan ta forskriften i bruk. Allerede kommende høst vil det være aktuelt å gjennomføre dreneringstiltak og de kommunale fristene må tilpasses til det. 

Bondelagets høringsbrev

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere