Både Høyre og Fremskrittspartiet ønsker seg en ny retning for det norske landbruket. På oppdrag fra Norges Bondelag har Agri Analyse bedt et utvalgt bønder ta stilling til hvordan de to partiene landbrukspolitikk vil innvirke på deres gårdsbruk. Resultatene er oppsiktsvekkende.

Her svarer nemlig 30 prosent av bøndene at vil komme til å legge ned dersom Høyres landsbrukspolitikk blir satt ut i livet. Med FrP-politikk svarer 50 prosent at de vil avvikle.

Bøndene er også bedt om å vurdere konsekvensene av en videreføring av dagens landbrukspolitikken. Her svarer fire prosent at vil avvikle dersom dette skjer. De fleste bøndene vil fortsette som i dag.

Norge har i dag 44.673 aktive bønder. Er resultatene fra denne undersøkelsen representative for landbruket som helhet vil 13.401 bønder slutte dersom Høyre-politikken blir satt ut i livet. Med FrP vil 22.336 slutte.

Mindre norsk mat

Det er også lite som tyder på at de som velger å drive videre under Høyre og Fremskrittspartiet kan sørge for at den totale norske matproduksjonen blir opprettholdt.

Bare 11 prosent sier de vil øke produksjonen med Høyres politikk, med FrP-politikk vil 6 prosent øke, mens 26 prosent sier de vil øke med dagens regjering.

Tilskuddskutt og svakere tollvern vil svi verst

I undersøkelsen blir bøndene bedt om å ta stilling til en rekke enkelttiltak i partienes poltikk. Temaene er inntektsmål, nivå på overføringer, innretning på tilskudd (distrikt og sonetilskudd og struktur), tollvern, reguleringer (kvoter og konsesjoner), markedsreguleringer og skatte- og avgiftsnivå.

Hovedårsakene til at bøndene ser mørkt på fremtida med Høyre og Fremskrittspartiet er de to partienes ønske om å kutte i overføringene til jordbruket, samt ønsket om å myke opp tollvernet av norske landbruksvarer.

På landsbasis er det bøndene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland som er mest negative til en blåblå-landbrukspolitikk, mens det er færrest bønder som sier de vil legge ned i Rogaland. Undersøkelsen viser at det er flest små og mellomstore bruk som vil forsvinne.

Hele undersøkelsen kan du lese her.

Hvor godt stemmer dette med virkeligheten?

Kan vi stole på undersøkelsen når så få har svart?

  • Det er over 100 fra hver region/fylke som har svart på undersøkelsen.  Det er mer enn nok til å vise en tydelig trend.
  • Totalt ble 3600 personer spurt, 865 svarte og AgriAnalyse vurderte at dette var nok.
  •  Undersøkelsen viser hvordan bøndene vurderer situasjonen for eget gårdsbruk med ulik landbrukspolitikk.

Når Bondelaget har drevet skremselspropaganda er det ikke så rart at dette blir resultatet.

  • Spørsmålene i undersøkelsen er basert på regjeringspartienes, Høyre og FrPs partiprogrammer, politiske dokumenter og uttalelser om landbrukspolitikk. De spurte har tatt stilling til partienes egne standpunkter.
  • Som selvstendig næringsdrivende må bonden vurdere hvordan endrede rammevilkår vil påvirke gårdsdriften.
  • Det bør bekymre Høyre som ansvarlig næringsparti, at deres politikk ikke er etterspurt blant bøndene uansett størrelse på gården.
  • Det er svært urovekkende at så mange bønder vurderer avvikling om Høyres politikk blir gjennomført.