Oppdatert 9. mars 2022

– Først og fremst vil vi bidra til at alle menneskene som har flyktet fra krig får beskyttelse og et sted å være. En del ukrainere har jobbet på norske gårder, og vi ser nå at noen kommer hit som flyktninger. Vi er på tilbudssiden og vi forstår at de er inne i den vanskeligste situasjonen man kan tenke seg, sier leder av Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

nettsiden til regjeringen vil du finne spørsmål og svar på en rekke temaer rundt krigen i Ukraina. Disse blir oppdatert fortløpende.

Regjeringa sa den 8. mars i år at de vil gi norske bønder økonomisk sikkerhet for å produsere matkorn. De kom med en lovnad at staten skal ta en større del av regningen for produksjonen av matkorn gjennom å tilby økt pris og økte tilskudd på gjødsel. Ukraina er den fjerde største hveteprodusenten i verden, og Russland er den største.

Beredskap på gården

Bøndene er en kritisk ressurs til å opprettholde forsyningssikkerheten i Norge. Norges Bondelag ønsker å minne om viktigheten av å holde fokus på beredskap. Derfor oppfordrer Bondelaget alle til å gjennomgå beredskapsplanen på gården og å gjennomføre tiltak som sikrer deg og driften din i minst 72 timer.

Atomberedskap

I 1986 eksploderte en av de fire reaktorene ved atomkraftverket i Tjsernobyl. To dager senere falt radioaktivt nedfall over Norge. Nesten 30 år senere driver norske bønder fortsatt med nedfôring.

For bonden vil det være stor forskjell på en hendelse midvinters og en ulykke som rammer midt i vekstsesongen. Den akutte forurensingen kan skape til dels store problemer hvis man er ekstra uheldig. Sommerstid er det generelt viktig å få inn de dyrene som kan tas inn, og høste graset og kornet som skal høstes. Mer om beredskap ved atomulykke kan du lese her: https://www.tryggeresammen.no/atomberedskap/

Se også Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Mattilsynets rolle:

Mattilsynet har planer for håndtering av et eventuelt radioaktivt nedfall og forurensing som vil settes i verk når situasjonen tilsier at dette er nødvendig. Informasjon om aktuelle tiltak vil være koordinert med tiltak i samfunnet ellers. Norges Bondelag har god dialog med Mattilsynet om dette, og vil videreformidler informasjon til landbruket. https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/uonskede_stofferimaten/radioaktivitet/mattilsynets_rolle_i_norsk_atomberedskap.23117

Drikkevann

Mange bønder har spørsmål om drikkevann til mennesker og dyr ved en eventuell atomhendelse. Generelt er ikke drikkevann er spesielt utsatt ved en atomhendelse. Vann fra grunnvannsbrønner er generelt godt beskyttet mot luftforurensning fra en akutt hendelse. Ved en atomhendelse kan grunnvannet likevel bli påvirket over tid. Dette avhenger av type forurensning og forholdene rundt brønnen. Overflatevann er heller ikke spesielt utsatt ved en atomhendelse. Dette skyldes fortynningseffekten. Her kan du lese mer: https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/drikkevann/tilsyn_med_drikkevann/beredskap_og_tilsyn_med_radioaktivitet_i_drikkevann.36197

Utenlandsk arbeidskraft

Blant de utenlandske arbeidstakerne og sesongarbeiderne i landbruket, kommer en del fra Ukraina. Krigen kan påvirke dette på flere måter ved at det kan komme færre for å jobbe i Norge denne sesongen. Akkurat nå er personer fra Ukraina unntatt fra utreiseplikten etter tre måneder. Den er borte. Men de kan ikke jobbe lenger enn seks måneder til sammen, slik reglene er nå.

Her kan du lese om ti ting du som arbeidsgiver bør ha på plass før du ansetter arbeidere fra utlandet. Lista gjelder deg som arbeidsgiver og dekker ikke problemstillinger knyttet til innleie av arbeidskraft.

Har du ledig bolig på gården? Det kan bli behov for innkvartering, men det er viktig at det er kommunene som avgjør hva som er egnede boliger. Sjekk med kommunen din om hvordan dette skal registreres, eller se informasjon hos UDI.

Både enkeltbønder og lokallag kan engasjere seg i lokal frivillighet rettet mot flyktninger. Sjekk hva som finnes i din kommune, hva det er behov for og samarbeid gjerne med lokalt Bygdekvinnelag og Bygdeungdomslag.