Norges Bondelag  tar en aktiv rolle i arbeidet med å redusere de norske klimautslippene. Dette er viktig for samfunnet vi er en del av, og for oss som næring.  De foregående års ekstremvær er tydelige bevis på hvilke ødeleggende konsekvenser et endra klima vil få for næringa vår. 

Fotosyntesen er grunnlaget for alt vi produserer og for binding av CO2.  Ved å øke den aktive bruken av inn- og utmark kan vi binde mer CO2 enn i dag.  Årsmøtet i Norges Bondelag vil påpeke at de økonomiske kostnadene ved å øke bruken av jordbruksarealene er lavere enn ved industriell fangst og lagring. Det er også avgjørende at samfunnet styrker vernet av dyrket og dyrkbar jord. 

God dyre- og plantehelse gir lavere klimautslipp, og her er vi allerede i verdenstoppen. Ved å kombinere utslippskutt med økt CO2-binding, vil landbruket være en betydelig del av løsningen for å nå klimamålene som Norge har forpliktet seg til. 
Vi arbeider konstruktivt for å bli enige med staten om en forpliktende avtale om kutt i klimautslipp. Det er avgjørende at denne avtalen baserer seg på oppdatert kunnskap og ikke svekker vår mulighet til å produsere mat i hele landet.  Avtalen må heller ikke pålegge næringa ansvar for tiltak vi ikke rår over.

Klima er allerede i endring, og vi trenger å tilpasse matproduksjonen til den klima- og værsituasjonen vi møter.  Dette må skje i næringa som helhet og på gårdsnivå. Dette vil kreve store investeringer og ny kunnskap. Kostnadene for dette kan ikke næringa bære alene.  

Bonden skal levere det forbrukeren vil ha og det skal være klimasmart å velge norsk mat.