Derfor mener vi Helgesen innsnevrer regelverket

Publisert 07.03.2017
  • Tips en venn om denne siden

Vidar Helgesen og ulv. Montasje

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen la fredag fram ei ny lovendring som begrenser uttaket av ulv. Her kan du lese mer om hvordan lovendringa begrenser mulighetene til å oppfylle rovviltforliket.

Bakgrunn:
- Høsten 2016 vedtok rovviltnemndene i Hedmark, Østfold, Akershus og Oslo å ta ut fire ulveynglinger for å komme ned på det vedtatte bestandsmålet.

- Bestandsmålet for ulv ble satt i stortingsmeldinga om ulv som Vidar Helgesen selv la fram våren 2016.

- I desember 2016 avviste Helgesen rovviltnemndenes vedtak om uttak av ulv.

- Helgesen begrunna avslaget med at det ikke finnes grunnlag i naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen til å gjennomføre det.

Fredag la Vidar Helgesen fram et forslag til endring av naturmangfoldlovens § 18 og rovviltforskriften. Saka ble lagt fram ei uke etter at klima- og miljødepartementet sendte endringsforslaget ut på høring, og fire dager etter at høringsfristen gikk ut.

Norges Bondelag mener at den foreslåtte lovendringa i realiteten medfører ei innsnevring av mulighetene for å ta ut ulv. Det er særlig to ting som gjør at lovendringa er problematisk.

Uenighet om behovet for lovendring

Det ene er at Klima- og miljødepartementet forutsetter at det er behov for ei lovendring fordi det per i dag ikke er rettslig adgang til å oppfylle Stortingets vedtak i stortingsmeldinga om ulv. Norges Bondelags juridiske avdeling og ei rekke andre juridiske fagmiljøer har påpekt at det ikke er rettslige hinder for å gjennomføre vedtaket.

Norges Bondelag mener at departementets forståelse av loven som ligger til grunn for regjeringas forslag til vedtak i Stortinget, bygger på et feil rettslig grunnlag

Bygger på feil juridisk grunnlag

Norges Bondelag mener at departementets forståelse av loven som ligger til grunn for regjeringas forslag til vedtak i Stortinget, bygger på et feil rettslig grunnlag. Både Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven åpner for at skade på «eiendom» kan begrunne lisensfelling. Med «eiendom» menes i denne sammenhengen blant annet grunneierens økonomiske tap som følge av innskrenka jaktmuligheter. Departementet har på sin side lagt til grunn at tap av jaktrettigheter ikke kan vektlegges i vurderinga av skaden.

Dette er feil, og departementets snevre lovforståelse innskrenker muligheten til lisensfelling av ulv både i og utafor ulvesona.

Rovviltforskriften må oppdateres – departementet uenig i omfanget

Rovviltforskriften angir hvilket handlingsrom rovviltnemndene har til å fatte vedtak om lisensfelling av ulv. Forskriften har i dag en henvisning til viltlovens § 12 i sin definisjon av «lisensfelling». Viltloven § 12 ble oppheva da naturmangfoldloven ble innført.

Norges Bondelag mener det er naturlig at rovviltforskriften blir oppdatert ved en henvisning til hele naturmangfoldlovens § 18 som har tatt over for den tidligere viltloven § 12. Dette vil gi rovviltnemndene et handlingsrom i samsvar med naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Denne forskriftsendringa ønsker ikke departementet å gjøre.  De foreslår kun at forskriften skal vise til naturmangfoldloven § 18 bokstav b, og det andre leddet de foreslår å innføre i § 18.

I praksis betyr dette at ved å endre forskriften til kun å omfatte deler at naturmangfoldloven paragraf 18, begrenser departementet handlingsrommet til rovviltnemndene. Dersom nemndene hadde hatt lov til å ta hensyn til alle vurderingsmomenta som naturmangfoldloven åpner for, vil de ha et større handlingsrom enn ved den forskriftsendringa regjeringa foreslår.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere