Tilskuddet som utbetales nå, er resultat av det som ble forhandlet fram i jordbruksforhandlingene våren 2022, og er om lag 3,4 mrd kroner mer enn tilsvarende utbetaling i fjor. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag fikk gjennomslag for full kostnadsdekning i 2022 og 2023, inntektsvekst som andre grupper, og en start med å tette inntektsgapet. Norsk landbruk har opplevd en kostnadsvekst uten sidestykke, samtidig som den økonomiske situasjonen i næringa er alvorlig. Avtalen, og midlene som utbetales nå, er viktige for å sikre at bonden fortsetter å produsere mat, og sikre norsk matberedskap.

Norske bønder henter mesteparten av inntektene sine fra markedet. Tilskuddene som utbetales nå kommer i tillegg til markedsinntektene. Sammen med vekst i markedsinntekter skal økte tilskudd brukes til å dekke inn en betydelig kostnadsvekst.

Det er stor usikkerhet rundt kostnadsbildet, både da prognosene ble laget, da jordbruksavtalen ble undertegnet, og hvordan kostnadene vil utvikle seg videre. Dermed kan tilskuddet som nå utbetales, treffe hver enkelt gårdbruker ulikt.

Det er søknadene fra 2022 som er grunnlaget for utbetalingene. I tillegg til produksjonstilskudd, er det avløsertilskudd som også utbetales nå. Landbruksdiurektoratets nettsider gir full oversikt over søknadsprosess, betingelser og utbetaling. Søkere kan også ta kontakt med lanbrukskontoret i egen kommune ved spørsmål. 

Deler av kostnadskompensasjonen som ble vedtatt i jordbruksoppgjøret ble betalt ut i september.  Produsenter som startet opp i 2022 fikk ikke kostnadskompensasjon i september, men får det utbetalt nå i februar.