Den største klimautfordringen er å produsere nok mat

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Den største klimautfordringen er å produsere nok mat til verdens befolkning.

Illustrasjonsfoto: Amund Kind, Vestfold Bondelag.Det understreker Norges Bondelag i et brev til Stortingets energi- og miljøkomité som nå har Stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk til behandling. - Jordbruket er en av de næringer som blir sterkest påvirke av klimaendringer, understreker Norges Bondelag og er samtidig overrasket over at meldinga ikke tar opp nettopp disse utfordringene.

-Den største utfordringen verden står overfor framover, er å produsere nok mat og energi til verdens befolkning på en bærekraftig og klimavennlig måte. Verdens befolkning øker kraftig. Samtidig er matsikkerhet -tilgangen til nok og trygg mat- truet i deler av verden. Klimaproblemet forsterker utfordringene. Verdens matproduksjon er avhengig av at naturen er i balanse, heter det.

Sårbar infrastruktur

Bondelaget mener det med utgangspunkt i meldinga må settes i gang et omfattende arbeid for å redusere sårbarheten i infrastrukturen i distrikts-Norge. - Det er særlig viktig med fokus på tiltak for å redusere erosjon og ras, samt sikre et robust tele- og strømnett, understreker Bondelaget.

Jordbruk og biogass

Regjeringen ha som mål at 30 prosent av husdyrgjødsla  innen 2020 skal gå til biogassproduksjon

Bondelaget understreker at for å få opp produksjonen av biogass må det settes inn virkemidler gjennom hele verdikjeden. - Med nåværende teknologi må tilskudd til husdyrgjødsel som leveres til biogassanlegg være 50 kroner per tonn husdyrgjødsel for at det skal gi tilstrekkelig lønnsomhet i biogassproduksjonen, heter det.

Grøfting og nydyrking

I brevet til Stortingskomitéen ber Bondelaget om at komitéen understreker betydningen av grøfting som et viktig klimatiltak.

Samtidig mener Bondelaget at for å kunne nå målet om økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten, må det stimuleres betydelig til nydyrking. - Dyrking av myr må fortsatt vurderes som et tiltak for å kunne øke dyrka areal, mener Bondelaget.

Bondelagets temaside energi, miljø og klima

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Berit Hundåla,Per Harald Agerup

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere