Den største klimautfordringen er å produsere nok mat

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

-Den største klimautfordringen er å produsere nok mat til verdens befolkning.

Illustrasjonsfoto: Amund Kind, Vestfold Bondelag.Det understreker Norges Bondelag i et brev til Stortingets energi- og miljøkomité som nå har Stortingsmeldingen om norsk klimapolitikk til behandling. - Jordbruket er en av de næringer som blir sterkest påvirke av klimaendringer, understreker Norges Bondelag og er samtidig overrasket over at meldinga ikke tar opp nettopp disse utfordringene.

-Den største utfordringen verden står overfor framover, er å produsere nok mat og energi til verdens befolkning på en bærekraftig og klimavennlig måte. Verdens befolkning øker kraftig. Samtidig er matsikkerhet -tilgangen til nok og trygg mat- truet i deler av verden. Klimaproblemet forsterker utfordringene. Verdens matproduksjon er avhengig av at naturen er i balanse, heter det.

Sårbar infrastruktur

Bondelaget mener det med utgangspunkt i meldinga må settes i gang et omfattende arbeid for å redusere sårbarheten i infrastrukturen i distrikts-Norge. - Det er særlig viktig med fokus på tiltak for å redusere erosjon og ras, samt sikre et robust tele- og strømnett, understreker Bondelaget.

Jordbruk og biogass

Regjeringen ha som mål at 30 prosent av husdyrgjødsla  innen 2020 skal gå til biogassproduksjon

Bondelaget understreker at for å få opp produksjonen av biogass må det settes inn virkemidler gjennom hele verdikjeden. - Med nåværende teknologi må tilskudd til husdyrgjødsel som leveres til biogassanlegg være 50 kroner per tonn husdyrgjødsel for at det skal gi tilstrekkelig lønnsomhet i biogassproduksjonen, heter det.

Grøfting og nydyrking

I brevet til Stortingskomitéen ber Bondelaget om at komitéen understreker betydningen av grøfting som et viktig klimatiltak.

Samtidig mener Bondelaget at for å kunne nå målet om økt matproduksjon i takt med befolkningsveksten, må det stimuleres betydelig til nydyrking. - Dyrking av myr må fortsatt vurderes som et tiltak for å kunne øke dyrka areal, mener Bondelaget.

Bondelagets temaside energi, miljø og klima

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Berit Hundåla,Per Harald Agerup

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere