Den norske landbruksmodellen er satt i spill

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag.

Flere av elementene i den norske landbruksmodellen er satt i spill av regjeringa. Norges Bondelags viktigste oppgave er å sikre at den norske landbruksmodellen ligger til grunn også for framtidas jordbruk.

Som del av den norske samfunnsmodellen er landbruksmodellen det formaliserte samarbeidet mellom landbruket og staten om å nå målene Stortinget til enhver tid setter for landbrukspolitikken. Med de fire grunnpilarene importvernet, markedsordningene, eiendomspolitikken og jordbruksforhandlingene, støtter den norske landbruksmodellen opp under Stortingets mål om matsikkerhet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk i hele landet.

Dagens eiendomspolitikk er avgjørende for å sikre den sjøleiende bonden og at arealene brukes til matproduksjon. Regjeringa har forsøkt å fjerne konsesjonsloven. Gjennom samvirkene sikrer markedsordningene at bønder i hele landet får avsetning og den samme prisen for råvarene de produserer.

Sats på den norske landbruksmodellen!

Norges Bondelags årsmøte ser med sterk uro på regjeringas forsøk på å svekke den norske landbruksmodellen. Denne uroen forsterkes av situasjonen for jordbruket i EU. Produksjonen er styrt av markedet, og dette gir ingen forutsigbarhet, ingen sikkerhet for avsetning og ei svært usikker framtid for EU-bøndene. Flere av EU-landene ser nå til Norge for å lære av vår velfungerende modell.

Den viktigste oppgaven til Norges Bondelag i arbeidet med ny jordbruksmelding og Stortingsvalget 2017 er å sikre at modellen består. Grunnlaget for framtidig landbrukspolitikk utformes nå, og framtidas landbruk er avhengig av stabile, gode rammevilkår. Den norske landbruksmodellen er framtidsretta, og den er helt avgjørende for å kunne opprettholde mangfoldet i norsk landbruk.

Importvernet er en premiss for norsk matproduksjon, og er under sterkt press. Forbruksveksten dekkes av import, og uten eksportstøtte forsterkes behovet for å sikre hjemmemarkedet for norske matvarer. Årsmøtet i Norges Bondelag krever at regjeringen ivaretar norske interesser i forhandlinger. Det er ikke rom for økte importkvoter eller svekking av tollvernet.

Den norske dyrevelferden og mattryggheten er i verdenstoppen. Forhandlingene mellom EU og USA om handels- og investeringsavtalen (TTIP) kan påvirke Norge gjennom EØS-avtalen. Årsmøtet i Norges Bondelag understreker betydningen av å kunne forsvare forbrukerinteressene knyttet til norsk matproduksjon.

Landbruket må samle sine ressurser i arbeidet med internasjonale handelsavtaler. God organisering og finansiering av fellesløsninger er avgjørende for å forsvare næringas interesser.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere