Den norske landbruksmodellen er satt i spill

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Resolusjon fra årsmøtet i Norges Bondelag.

Flere av elementene i den norske landbruksmodellen er satt i spill av regjeringa. Norges Bondelags viktigste oppgave er å sikre at den norske landbruksmodellen ligger til grunn også for framtidas jordbruk.

Som del av den norske samfunnsmodellen er landbruksmodellen det formaliserte samarbeidet mellom landbruket og staten om å nå målene Stortinget til enhver tid setter for landbrukspolitikken. Med de fire grunnpilarene importvernet, markedsordningene, eiendomspolitikken og jordbruksforhandlingene, støtter den norske landbruksmodellen opp under Stortingets mål om matsikkerhet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk i hele landet.

Dagens eiendomspolitikk er avgjørende for å sikre den sjøleiende bonden og at arealene brukes til matproduksjon. Regjeringa har forsøkt å fjerne konsesjonsloven. Gjennom samvirkene sikrer markedsordningene at bønder i hele landet får avsetning og den samme prisen for råvarene de produserer.

Sats på den norske landbruksmodellen!

Norges Bondelags årsmøte ser med sterk uro på regjeringas forsøk på å svekke den norske landbruksmodellen. Denne uroen forsterkes av situasjonen for jordbruket i EU. Produksjonen er styrt av markedet, og dette gir ingen forutsigbarhet, ingen sikkerhet for avsetning og ei svært usikker framtid for EU-bøndene. Flere av EU-landene ser nå til Norge for å lære av vår velfungerende modell.

Den viktigste oppgaven til Norges Bondelag i arbeidet med ny jordbruksmelding og Stortingsvalget 2017 er å sikre at modellen består. Grunnlaget for framtidig landbrukspolitikk utformes nå, og framtidas landbruk er avhengig av stabile, gode rammevilkår. Den norske landbruksmodellen er framtidsretta, og den er helt avgjørende for å kunne opprettholde mangfoldet i norsk landbruk.

Importvernet er en premiss for norsk matproduksjon, og er under sterkt press. Forbruksveksten dekkes av import, og uten eksportstøtte forsterkes behovet for å sikre hjemmemarkedet for norske matvarer. Årsmøtet i Norges Bondelag krever at regjeringen ivaretar norske interesser i forhandlinger. Det er ikke rom for økte importkvoter eller svekking av tollvernet.

Den norske dyrevelferden og mattryggheten er i verdenstoppen. Forhandlingene mellom EU og USA om handels- og investeringsavtalen (TTIP) kan påvirke Norge gjennom EØS-avtalen. Årsmøtet i Norges Bondelag understreker betydningen av å kunne forsvare forbrukerinteressene knyttet til norsk matproduksjon.

Landbruket må samle sine ressurser i arbeidet med internasjonale handelsavtaler. God organisering og finansiering av fellesløsninger er avgjørende for å forsvare næringas interesser.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere