Debatt om klimasmart landbruk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Bioøkonomi var tema då fire stortingspolitikarar besøkte representantskapsmøtet til Norges Bondelag. Her kan du sjå debatten i opptak.

Åsmund Aukrust (AP), Marit Arnstad (SP), Ola Elvestuen (Venstre) og Ingunn Foss (Høgre) i debatt på representantskapsmøtet til Norges Bondelag.

Fredag var det debatt om bioøkonomi på representantskapsmøtet i Norges Bondelag. Medlemmar av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget var invitert til debatt, og Marit Arnstad (SP), Åsmund Aukrust (AP), Ola Elvestuen (V) og Ingunn Foss (H) stilte til debatt.

- Kan ikkje bli avgiftsbelagt til klimasuksess

- Det trengst eit nasjonalt løft for bioøkonomien, sa styremedlem i Norges Bondelag, Birte Usland då ho innleidde til debatten om framtidas bioøkonomi og klimasmart landbruk.
Hun viste til at norske biomasseressursar både til havs og til lands kan spele ei sentral rolle for å skape fleire grøne arbeidsplassar.

- Klimaendringane krev at vi erstattar svarte karbonar med grøne i alle sektorar. Dette skjer imidlertid ikkje av seg sjølv. Eit godt samarbeid på tvers av hav-, skog- og jordbruksnæringane samt god dialog og tilrettelegging frå styresmaktene si side, sa Usland.
– Og vi kan ikkje blir avgiftsbelagt til klimasuksess, sa ho.

Grunnpilarane føresetnad

Birte Usland peika også på at politikarane må sikre fortsatt nasjonalt eigarskap til konsesjonsloven og auka satsing på forsking og utvikling. Dette trekte både Åsmund Aukruat og Marit Arnstad fram som svært viktig i den etterfølgjande debatten.

- Ein grunnleggjande føresetnad for vekst i grøn sektor er at behalde grunnpilarane i norsk landbruk. Det er jordbrukaren og skogbrukaren som skal eige jorda og skogen .Vi har framelis eit familiejordbruk i Noreg, det er en verdi for alle som meiner vi skal ha eit klimavennleg jordbruk, sa Marit Arnstad.

- Vi må ha klimamål som stimulerer, ikkje som stengjer for utvikling. Den største trusselen mot klimasmart landbruk er å setje i verk forslaga frå Grønn skattekommisjon, sa Arnstad, som sterkt oppmoda Ingunn Foss frå Høgre om ikkje å vedta desse forslaga.

Stortinget utålmodig

Foss, som var den einaste representanten frå regjeringspartia i debatten kunne verken love det eller at det kjem gode klimatiltak i årets tilbod til jordbruksavtale frå staten.
- Men det vil vere veldig rart om klima ikkje får stor plass i det kommande jordbruksoppgjeret, sa ho.
- Vi i Stortinget er utålmodige på det som står i regjeringsplattformen om investeringsfond som også kan gje rom for klimainvesteringar. Vi ser at det er behov for det.
Foss og dei andre debattantane trekte fram prosjektet gratis førsteråd på klima, som Norges Bondelag har tatt initiativ til som eit godt tiltak.

- Landbruket har viktig rolle

- Forslaget om klimarådgiving til norske bønder er klokt. Vi er positive til viljen norske bønder har til å drive meir klimavennleg, sa Ola Elvestuen frå Venstre.
- Landbruket skal løyse mange utfordringar. Landbruket har ei heilt sentral rolle både for å redusere utslepp, men mykje mer for å erstatte fossil sektor. Mat er ein del av det. Mat handlar ikkje bere om å ha nok mat, men det handlar om kvalitet, og å sjå moglegheitene for å få ut verdipotensialet i matproduksjon, sa Elvestuen.

Uaktuelt med kjøttavgift

Åsmund Aukrust representerte Arbeidarpartiet i debatten, og han la vekt på at det for AP er heilt uaktuelt å innføre avgift på raudt kjøtt.

- Norsk landbruk er lengst framme på klima i dag, men det må ikkje vere ei kvilepute, Det viktigaste politiske ansvaret er å gje gode rammevilkår for klimavennleg drift i landbruket, sa Aukrust. Han snakka også om kor viktig det er å ta vare på matjorda.
- Vi må ta vare på matjorda vår. Eg trur det blir mykje større politisk forståing for å behalde denne knappe ressursen i framtida.

 

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere