De viktigste endringene i skatt og avgift i statsbudsjettet

Av Guro Bjørnstad,
 • Tips en venn om denne siden

Her finner du en oversikt på skatte- og avgiftsområdet for bønder og grunneiere som selvstendig næringsdrivende.

Innledningsvis er det grunn til å minne om at dette er et budsjettforslag som er lagt frem av en mindretallsregering. Forslaget er nå oversendt til Stortinget, og regjeringspartiene vil om kort tid starte forhandlinger med Venstre og Krf. Hva som blir det endelige resultatet vet vi først om noen uker.

Formuesskatt

Regjeringen fremmer forslag om betydelig reduksjon i formuesskatten. Men, også i år strammes det inn på beskatning av næringseiendom og sekundærboliger. Til sammen reduserer endringene skatteprovenyet med 4,2 milliarder kroner.

 • Bunnfradraget økes med kr 200.000 til kr 1.200.000 (kr 2.400.000 for ektefeller)
 • Skattesatsen reduseres med 0,25 % til 0,75 %
 • Verdsettingsrabatten ved fastsetting av formuesskattegrunnlag for sekundærboliger og næringseiendom reduseres fra 40 % til 20 %
 • Det gjøres unntak for den første sekundærboligen – her vil verdsettelsesrabatten fortsatt være 40 %.
 • Ligningsverdi på landbrukseiendommer endres ikke

Les mer om disse endringene her

Trygdeavgiften reduseres - små endringer i andre satser og beløpsgrenser

Satsen for trygdeavgift reduseres med 0,1 %. Dette betyr at satsen for lønnsinntekter i 2015 blir på 8,1 % og satsen på personinntekt fra næringsvirksomhet på 11,3 %. Samtidig økes den nedre grensen for å betale trygdeavgift til kr 49.650, slik at den såkalte frikortgrensen økes til kr 50.000.

Øvre grense for minstefradraget for lønn og trygd økes med 4,5 %, dvs. om lag 1 000 kroner utover lønnsjustering. Personfradraget og det særskilte fradraget for Finnmark og Nord-Troms lønnsjusteres med 3,3 %. Innslagspunktet for toppskatt øker med 4,7 %, dvs. kr 7.500 utover lønnsjustering.

De fleste andre beløpsgrenser mv. holdes nominelt uendret fra 2014 til 2015. Det gjelder blant annet det særskilte fradraget i arbeidsinntekt, foreldrefradraget for legitimerte utgifter til pass og stell av barn, særfradraget for enslige forsørgere, sjømannsfradraget, jordbruksfradraget, nedre grense og kilometersatsene i fradraget for reiser mellom hjem og arbeid, fagforeningsfradraget og maksimal sparing i BSU.

Les mer om disse endringene her

Økning av beløpsgrensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret

Regjeringen foreslår å øke beløpsgrensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret fra kr 50.000 til kr 150.000. Dette medfører at flere tusen landbruksforetak vil falle ut av registeret. I praksis betyr dette at en fra 2015 må ha en avgiftspliktig omsetning på mer enn kr 150.000 for at en skal kunne beregne merverdiavgift på utgående fakturaer, og for at det skal gis fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp av varer og driftsmidler.

 • Reglene trer i kraft fra 1/1-2015
 • Reglene gis tilbakevirkende kraft. Dette betyr at dersom en i år 2012, 2013 og 2014 har hatt omsetning under kr 150.000 vil en bli slettet fra 1/1-2015.
 • Det legges opp til at Skatteetaten kan starte utsendelse av varsel om sletting så raskt som mulig etter Stortingets eventuelle lovvedtak.
 • Det innføres en beskyttende overgangsordning som sikrer at driftsmidler kjøpt innen utgangen av 2014 ikke medfører plikt til justering eller tilbakeføring av fradragsført moms.
 • Finansdepartementet har også gitt Skattedirektoratet i oppgave å utrede konsekvensen av å heve beløpsgrensen for fritak fra plikten til å levere næringsoppgave til tilsvarende beløp.

Les mer om disse endringene her

Deltakerlignede selskaper

Regjeringen foreslår flere forenklinger for deltakerlignede selskaper (DLS). De to viktigste endringene er:

 • Gjennomsnittsligning av skog og reindrift i DLS fjernes. Norges Bondelag krevde i vårt høringssvar at det måtte innføres en overgangsordning. Dette imøtekommer regjeringen, ved at avbrudd av gjennomsnittsligning i DLS kan gjennomføres på valgfritt tidspunkt, og senest i 2019.
 • Ektefeller gis mulighet til å opptre som selvstendige deltakere i et DLS. I dag blir ektefeller identifisert, og regnes som en deltaker. Med dette forsvinner også muligheten for skattefri oppløsning når to deltakere (samboere) gifter seg med hverandre. Fra 2015 blir denne oppløsningen skattepliktig. Det betyr at siste mulighet for å benytte seg av denne gunstige regelen er å gifte seg innen utgangen av 2014!

I tillegg foreslås den en rekke andre tekniske endringer, som ikke medfører vesentlige økonomiske konsekvenser.

Les mer om disse endringene her

 

Andre aktuelle endringer


Her finner du link til alle budsjettdokumentene
Nasjonalbudsjettet 2015 
Statsbudsjettet 2015
Skatter, avgifter og toll 2015

Les også Bondelagets kommentarer til flere saker fra statsbudsjettet for 2015:

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere