Det er landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum som vil lede juryen som også består av:

Fylkesmann Lars Sponheim
  • Fylkesmann Kirsti Kolle Grøndahl
  • Fra Statens landbruksforvaltning adm. dir Jørn Rolfsen
  • Fra Norges Bondelag leder Nils T. Bjørke
  • Fra Norsk Bonde og småbrukarlag leder Merete Furuberg
  • Fra Norsk Kulturarv styreleder Turid Øhrn

Hensikten med å dele ut en årlig nasjonal kulturlandskapspris er å

  • bevisstgjøre allmennheten på utfordringer i forhold til kulturlandskapsverdier
  • øke kunnskapsnivået om kulturlandskapet
  • bevisstgjøre miljøverdiene i kulturlandskapet
  • stimulere til å ta vare på og utvikle kulturlandskapet gjennom gode eksempler

Prismottakere kan være enkeltpersoner, organisasjoner eller kommuner som har gjort en spesiell innsats for å bevare og/eller videreutvikle kulturlandskapet. Prisen kan deles mellom flere dersom det er hensiktsmessig. Mottakere av fylkets kulturlandskapspris kan være aktuell kandidat, men er ingen forutsetning.

 

Du leser mer om prisen på hjemmesidene til Norsk Kulturarv