- De regionale styrene må bestå

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget er kritisk til regjeringas forslag om å kutte ut regionale styrer i Innovasjon Norge.

Regjeringen ønsker å gjøre flere endringer i loven som regulerer virksomheten til Innovasjon Norge. Blant annet ønsker de å avvikle dagens regionale styrer og erstatte dem med regionale kontaktutvalg.  

- Dagens ordning sikrer regionale folkevalgte og næringsliv god påvirkning på næringsutviklingen der de bor. Her legges det opp til at en større del av dette skal styres fra Oslo, sier generalsekretær i Bondelaget, Per Skorge.   

Per SkorgeSom forvalter av blant annet investeringsmidlene i landbruket, spiller Innovasjon Norge i dag en viktig rolle for utviklingen av næringa. Investeringsmidlene framforhandles som en del av jordbruksoppgjøret hvert år, og forvaltes av Innovasjon Norge etter retningslinjer fra næringa og myndighetene.

- Denne ordningen har vår støtte under den forutsetning at faglagene i jordbruket har vært godt representert ute i regionene. For landbruket sin del mener vi en overgang til kontaktutvalg vil svekke legitimiteten og innsikten til Innovasjon Norge som forvalter av investeringsmidlene. Det vil være negativt, både for landbruket som næring og for Innovasjon Norge som organisasjon, sier Skorge.

Forblir særlovsselskap

Norges Bondelag støtter regjeringa i ønsket om å videreføre Innovasjon Norge som et særlovsselskap, framfor å endre det til et statsforetak eller statsaksjeselskap.

- Innovasjon Norge er et viktig redskap for å iverksette offentlig politikk, ikke minst når det gjelder landbruk og næringsutvikling i distriktene. Vi mener dagens selskapsform er godt egna til å fortsette å være et slikt redskap, sier generalsekretæren.

Vil ha fortsatt delt eierskap

Norges Bondelag mener videre at det er viktig å beholde dagens eierstruktur hvor staten eier 51 prosent og fylkeskommunene/Oslo kommune 49 prosent. Fylkeskommunene og Oslo kommune eier i dag 2,6 prosent hver av Innovasjon Norge, mens et forslag fra Næringsdepartementet er å gjøre foretaket helstatlig.

- Det forslaget støtter vi ikke. Dagens eierskapsmodell har hatt en positiv og samordnende effekt på utviklingsarbeidet i fylkene. Det skapes et engasjement ute for næringsutvikling og fylkene ansvarliggjøres på en positiv måte. Fylkeskommunalt eierskap bidrar også til at flere stemmer fra hele landet er med i styringa av Innovasjon Norge, noe som er positivt. Det delte eierskapet poengterer at organisasjonen er både statens og fylkeskommunens redskap for utvikling.

Les hele høringsbrevet fra Norges Bondelag her.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere