- De regionale styrene må bestå

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget er kritisk til regjeringas forslag om å kutte ut regionale styrer i Innovasjon Norge.

Regjeringen ønsker å gjøre flere endringer i loven som regulerer virksomheten til Innovasjon Norge. Blant annet ønsker de å avvikle dagens regionale styrer og erstatte dem med regionale kontaktutvalg.  

- Dagens ordning sikrer regionale folkevalgte og næringsliv god påvirkning på næringsutviklingen der de bor. Her legges det opp til at en større del av dette skal styres fra Oslo, sier generalsekretær i Bondelaget, Per Skorge.   

Per SkorgeSom forvalter av blant annet investeringsmidlene i landbruket, spiller Innovasjon Norge i dag en viktig rolle for utviklingen av næringa. Investeringsmidlene framforhandles som en del av jordbruksoppgjøret hvert år, og forvaltes av Innovasjon Norge etter retningslinjer fra næringa og myndighetene.

- Denne ordningen har vår støtte under den forutsetning at faglagene i jordbruket har vært godt representert ute i regionene. For landbruket sin del mener vi en overgang til kontaktutvalg vil svekke legitimiteten og innsikten til Innovasjon Norge som forvalter av investeringsmidlene. Det vil være negativt, både for landbruket som næring og for Innovasjon Norge som organisasjon, sier Skorge.

Forblir særlovsselskap

Norges Bondelag støtter regjeringa i ønsket om å videreføre Innovasjon Norge som et særlovsselskap, framfor å endre det til et statsforetak eller statsaksjeselskap.

- Innovasjon Norge er et viktig redskap for å iverksette offentlig politikk, ikke minst når det gjelder landbruk og næringsutvikling i distriktene. Vi mener dagens selskapsform er godt egna til å fortsette å være et slikt redskap, sier generalsekretæren.

Vil ha fortsatt delt eierskap

Norges Bondelag mener videre at det er viktig å beholde dagens eierstruktur hvor staten eier 51 prosent og fylkeskommunene/Oslo kommune 49 prosent. Fylkeskommunene og Oslo kommune eier i dag 2,6 prosent hver av Innovasjon Norge, mens et forslag fra Næringsdepartementet er å gjøre foretaket helstatlig.

- Det forslaget støtter vi ikke. Dagens eierskapsmodell har hatt en positiv og samordnende effekt på utviklingsarbeidet i fylkene. Det skapes et engasjement ute for næringsutvikling og fylkene ansvarliggjøres på en positiv måte. Fylkeskommunalt eierskap bidrar også til at flere stemmer fra hele landet er med i styringa av Innovasjon Norge, noe som er positivt. Det delte eierskapet poengterer at organisasjonen er både statens og fylkeskommunens redskap for utvikling.

Les hele høringsbrevet fra Norges Bondelag her.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere