Regjeringen ønsker å gjøre flere endringer i loven som regulerer virksomheten til Innovasjon Norge. Blant annet ønsker de å avvikle dagens regionale styrer og erstatte dem med regionale kontaktutvalg.  

- Dagens ordning sikrer regionale folkevalgte og næringsliv god påvirkning på næringsutviklingen der de bor. Her legges det opp til at en større del av dette skal styres fra Oslo, sier generalsekretær i Bondelaget, Per Skorge.   

Per SkorgeSom forvalter av blant annet investeringsmidlene i landbruket, spiller Innovasjon Norge i dag en viktig rolle for utviklingen av næringa. Investeringsmidlene framforhandles som en del av jordbruksoppgjøret hvert år, og forvaltes av Innovasjon Norge etter retningslinjer fra næringa og myndighetene.

- Denne ordningen har vår støtte under den forutsetning at faglagene i jordbruket har vært godt representert ute i regionene. For landbruket sin del mener vi en overgang til kontaktutvalg vil svekke legitimiteten og innsikten til Innovasjon Norge som forvalter av investeringsmidlene. Det vil være negativt, både for landbruket som næring og for Innovasjon Norge som organisasjon, sier Skorge.

Forblir særlovsselskap

Norges Bondelag støtter regjeringa i ønsket om å videreføre Innovasjon Norge som et særlovsselskap, framfor å endre det til et statsforetak eller statsaksjeselskap.

- Innovasjon Norge er et viktig redskap for å iverksette offentlig politikk, ikke minst når det gjelder landbruk og næringsutvikling i distriktene. Vi mener dagens selskapsform er godt egna til å fortsette å være et slikt redskap, sier generalsekretæren.

Vil ha fortsatt delt eierskap

Norges Bondelag mener videre at det er viktig å beholde dagens eierstruktur hvor staten eier 51 prosent og fylkeskommunene/Oslo kommune 49 prosent. Fylkeskommunene og Oslo kommune eier i dag 2,6 prosent hver av Innovasjon Norge, mens et forslag fra Næringsdepartementet er å gjøre foretaket helstatlig.

- Det forslaget støtter vi ikke. Dagens eierskapsmodell har hatt en positiv og samordnende effekt på utviklingsarbeidet i fylkene. Det skapes et engasjement ute for næringsutvikling og fylkene ansvarliggjøres på en positiv måte. Fylkeskommunalt eierskap bidrar også til at flere stemmer fra hele landet er med i styringa av Innovasjon Norge, noe som er positivt. Det delte eierskapet poengterer at organisasjonen er både statens og fylkeskommunens redskap for utvikling.

Les hele høringsbrevet fra Norges Bondelag her.