Norges Bondelag, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Norsk Bonde- og Småburkarlag har sammen sendt et opprop til Regjeringa som forhandler om en ny nasjonal transportplan (NTP 2014-2023), som skal legges fram for Stortinget denne våren.

I oppropet ber organisasjonene Regjeringa om å ta landbruks- og matmeldinga med produksjonsmål og jordvernmål på alvor, og pålegge transportetatene å prioritere prosjekter og traséalternativer som tar minst mulig matjord.

Matjord er en knapp ressurs

- Matjord er en knapp og ikke-fornybar ressurs. Bare tre prosent av Norges landareal er dyrka opp, og det er få dyrkbare arealer av like god kvalitet. Regjeringa har også stadfestet at den norske landbaserte matproduksjonen skal øke i takt med befolkningsveksten i landbruks- og matmeldinga, som Stortinget vedtok april 2012, sier leder Nils T. Bjørke i Norges Bondelag.

Vil bygge ned matjord

Transportetatene ønsker å bygge ned 5 400 dekar matjord i sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP) for 2014-2023. Dette tilsvarer et areal på nær 850 fotballbaner, og kan gi korn og mel til 5,4 millioner brød årlig. I tillegg til selve nedbyggingen til vei og bane, vil presset på de tilgrensende arealene blir stort, for eksempel til næringsbygg og boliger, særlig der man legger veikryss eller stasjoner. Konsekvensene blir at arealet med matjord som bygges ned blir mye større enn det som er beregnet i NTPen.