I 2008 ble reglene for erstatning for dyr tapt til fredet rovvilt på utmarksbeite strammet inn for norske sauebønder. Sauebonde Ola Krokann fra Oppdal var blant de som fikk bare erstattet deler av sine tap.

Sammen med blant annet Norges Bondelag som partshjelper stevnet han staten inn for Trondheim tingrett. Denne uken fikk sauebonden fullt medhold i retten på at han har krav på hele sitt tap av sau på beite utover normaltapet.

- Denne dommen er svært viktig for sauebøndene. Tingretten har i uallminnelig klare premisser gitt staten en leksjon i læren om bevisvurdering, og det bør staten med Miløverndepartementet i spissen ta lærdom av. Vi forventer derfor at dommen ikke blir anket, og at staten endrer praksis i tråd med dommens premisser, sier juridisk fagsjef Ole Jacob Helmen i Norges Bondelag.

- Vi vil nå sammen med de andre næringsorganisasjonene og Utmarkskommunes sammenslutning vurdere krav om etteroppgjør overfor de andre husdyrholdere som har fått avkortet sin erstatning i strid med lovens ordning. Dessuten vil saken ha stor betydning for sauebøndene ved framtidig tap, sier Helmen.

Les mer: I retten om erstatningspraksis for tap til rovdyr

Les hele dommen her