Bondelagsleder Nils T. Bjørke på verdiskapingskonferanse i Lillehamer, foto: Kari Marte Sjøvik.Det understreket Bondelagsleder Nils T. Bjørke da han innledet under konferansen "Verdiskaping i verneområder" i Lillehammer. Bjørke viste til at over 17 prosent av fastlandet er vernet etter naturmangfoldloven.

Ikke kulisser og villmark

- i må ha levende bygder med aktiv landbruksproduksjon, vi må ha landbruk både i og rundt verneområdene. Det vi IKKE trenger er kulisser og villmark, sa Bjørke.

Husdyrhold med aktivt utmarksbeite

- Hele 15 prosent av de artene som i dag står på den norske rødlista, trues av stigende tregrense. Over 300 arter på rødlista trues fordi det beites for lite, sa Bondelagslederen og pekte på at et moderat beitetrykk med 25 sau per kvadratkilometer hindrer tregrensa i å vandre oppover. -Et pent landskap er positivt for turistnæringen og hyttefolket, sa Bjørke.

Kulturarven

-Landbruket er en viktig bærer og formidler av kulturarven i form av bygninger, mat, tradisjoner, driftsformer og mere til. Da er det samtidig viktig at eierne av fredete kulturminner opplever forutsigbarhet i sine rammebetingelser. Det er nødvendig, understreket Bjørke, - få få inn friske midler for å finansiere vedlikehold av eksistrende fredede bygninger. Kulturminner og tradisjoner er en ressurs, men turistene kan ikke finansiere alt vedlikehold og tilpasning av bygningsmasse.

Tilrettelegging er nødvendig

-Oppføring av næringsbygg for landbruk og reiseliv, parkeringsplasser, stier og fysisk tilretteleging er nødvendig for å drive næring i verneområder, sa Bjørke som innrømmet enkelte utfordringer i forhold til målene i rovdyrforvaltningen og for eksempel motorisert ferdsel i utmark. -En vei til å løse utfordringene er å slippe grunneierne inn i områdestyrene, mente han.

Lokal mat en fantastisk ressurs

-Lokale matvarer er en fantastisk ressurs om egner seg for reiselivsnæringen. Lokale matvarer gir en ekstra dimensjon til reisen, og fremmer stedets egnenart, sa Bondelagsleder Nils T. Bjørke som understreket at tilrettelagte reiselivprodukt ofte er sammensatte produkter som krever stor grad av samhandling.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke.

Bondelagets temasider

Fylkesmann i Oppland, Kristin Hille Valla, Simen Bjørgen i Norsk Kulturarv og Bondelagsleder Nils T. Bjørke, foto: Kari Marthe Sjøvik