Bred støtte til fortsatt markedsregulering

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Virke-rapport viser støtte i hele verdikjeden til fortsatt å balansere det norske markedet for landbruksvarer.

På oppdrag fra Hovedorganisasjonen Virke har Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) laget en rapport som ser nærmere på hvordan markedet for landbruksvarer blir balansert.

Markedsbalanseringen utføres i dag av samvirkebedriftene Tine, Nortura og Felleskjøpet og skal sikre bøndene avsetning for sine produkter til avtalt pris, uansett hvor de bor i landet, og dagligvarehandelen og matindustrien råvarer.

Sikrer bonden forutsigbarhet

En sentral del av grunnlaget for konklusjonene i rapporten er intervju med de fleste aktørene i verdikjeden for mat. Blant disse er det en bred oppfatning om at markedsreguleringen er nødvendig. I rapporten heter det:

"Det synes å være allmenn aksept for at prisstabilitet for primærprodusenter er et ønsket gode. Alternativet kan være høyere kostnadsnivå i primærproduksjonen. Vi mener oppfatningen kan tolkes som en bred aksept for at vel 40 000 selvstendige næringsdrivere i norsk jordbruk bør ha mulighet for å koordinere sin tilpasning overfor industri og matvaredistribusjon."

- Markedsbalanseringen er en av bærebjelkene for det norske landbruket. Det hindrer store prissvingninger og er derfor et viktig risikoreduserende element for primærnæringa. Det er helt avgjørende for fortsatt forutsigbarhet, både i produksjon og for fremtidige investeringer. Vi er glade for at hele verdikjeden ser verdien av dette, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Rapporten: - Behov for ny gjennomgang

For et par uker tilbake varslet landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) at hun ville sette ned et eget markedsreguleringsutvalg.  Utvalget skal blant annet vurdere om det i det hele tatt er behov for markedsregulering.

Til tross for bred oppslutning om markedsreguleringen, mener forskerne som står bak Virke-rapporten at det er behov for en ny gjennomgang.  Det er blant annet behov for å tydeliggjøre mål og virkemidler i ordningen, og for å tilpasse ordningen til en matsektor som er ganske annerledes enn da ordningen ble innført.

- Vi mener Tine, Nortura og Felleskjøpet gjør en god jobb som markedsregulator. Dette er den mest effektive måten å gjennomføre markedsregulering på – et produsentsamvirke som utøver, finansiert av næringa selv. En gjennomgang kan likevel være positivt fordi det kan avlive en del myter og bidra til å sikre ordningen legitimitet. Markedsreguleringen er helt avgjørende for at vi fortsatt skal kunne ha et landbruk over hele landet og dermed ha muligheten til å nå regjeringens mål om økt matproduksjon, sier Skorge i Bondelaget.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere