På oppdrag fra Hovedorganisasjonen Virke har Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) laget en rapport som ser nærmere på hvordan markedet for landbruksvarer blir balansert.

Markedsbalanseringen utføres i dag av samvirkebedriftene Tine, Nortura og Felleskjøpet og skal sikre bøndene avsetning for sine produkter til avtalt pris, uansett hvor de bor i landet, og dagligvarehandelen og matindustrien råvarer.

Sikrer bonden forutsigbarhet

En sentral del av grunnlaget for konklusjonene i rapporten er intervju med de fleste aktørene i verdikjeden for mat. Blant disse er det en bred oppfatning om at markedsreguleringen er nødvendig. I rapporten heter det:

"Det synes å være allmenn aksept for at prisstabilitet for primærprodusenter er et ønsket gode. Alternativet kan være høyere kostnadsnivå i primærproduksjonen. Vi mener oppfatningen kan tolkes som en bred aksept for at vel 40 000 selvstendige næringsdrivere i norsk jordbruk bør ha mulighet for å koordinere sin tilpasning overfor industri og matvaredistribusjon."

- Markedsbalanseringen er en av bærebjelkene for det norske landbruket. Det hindrer store prissvingninger og er derfor et viktig risikoreduserende element for primærnæringa. Det er helt avgjørende for fortsatt forutsigbarhet, både i produksjon og for fremtidige investeringer. Vi er glade for at hele verdikjeden ser verdien av dette, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Rapporten: - Behov for ny gjennomgang

For et par uker tilbake varslet landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) at hun ville sette ned et eget markedsreguleringsutvalg.  Utvalget skal blant annet vurdere om det i det hele tatt er behov for markedsregulering.

Til tross for bred oppslutning om markedsreguleringen, mener forskerne som står bak Virke-rapporten at det er behov for en ny gjennomgang.  Det er blant annet behov for å tydeliggjøre mål og virkemidler i ordningen, og for å tilpasse ordningen til en matsektor som er ganske annerledes enn da ordningen ble innført.

- Vi mener Tine, Nortura og Felleskjøpet gjør en god jobb som markedsregulator. Dette er den mest effektive måten å gjennomføre markedsregulering på – et produsentsamvirke som utøver, finansiert av næringa selv. En gjennomgang kan likevel være positivt fordi det kan avlive en del myter og bidra til å sikre ordningen legitimitet. Markedsreguleringen er helt avgjørende for at vi fortsatt skal kunne ha et landbruk over hele landet og dermed ha muligheten til å nå regjeringens mål om økt matproduksjon, sier Skorge i Bondelaget.