Rovviltnemndenes vedtak om å åpne for felling av 26 ulv utenfor ulvesonen ble i dag opprettholdt av Klima- og miljødepartmentet (KLD). Årsaken til at departmentet måtte behandle saken var at vedtakene var påklagd fra en rekke ulike aktører. Klima- og miljøminister Ole Elvestuen begrunner vedtaket med at kvotene som er satt utenfor ulvesonen ikke vil true den Sør-Skandinaviske ulvestammen. Vedtaket er også i tråd med Miljødirketoratets faglige råd, skriver departmentet på sine nettsider.

- Det er bra at statsråd Elvestuen respekterer vedtakene som de regionale rovviltnemndene har gjort.  Nemndene representerer de som må leve med utfordringene som ulven i Norge skaper. Nå er det viktig at de som lever av utmarka også blir lyttet til når det handler om felling av ulv inne i ulvesona, sier rovviltansvarlig og styremedlem i Norges Bondelag, Einar Frogner. 

- Stortingets ulveforlik må følges opp bedre enn i dag. Vi har et rekordstort antall ulv i Norge, og ligger høyt over det bestandsmålet politikerne har vedtatt, sier han. 

Lisensjakta vil foregå i perioden 1.oktober 2018 til 31.mars 2019, og den største kvoten ble vedtatt av rovviltnemndene 4 og 5 i Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. De samme nemndene har også vedtatt at det skal tas ut tre familiegruper innenfor ulvesonen. Også den delen har blitt påklagd fra flere hold, og under ulveseminaret på Elverum i forrige uke varslet statssekretær Atle Hamar en avgjørelse i den saken før 1. januar 2019

Burde utvidet fellingsområdet

Norges Bondelag var blant de som klagde på rovviltnemndenes vedtak. Når det gjelder ulv utenfor sona mener Bondelaget at fellingsområdet må utvides til å gjelde også den delen av ulvesonen hvor det ikke er etablerte ulverevir. 

- En stor andel av ulven som gjør skade i norske beiteprioriterte områder kommer fra Sverige og vandrer gjennom ulvesonen. Dersom det blir mulighet til å ta ut slike ulver utenfor revirområdene inne i ulvesona på vinteren hadde vi kunnet redusere behovet for skadefelling på våren og sommren. Lisensfelling på sporsnø er langt mer effektiv enn skadefelling på barmark, sier Frogner.

- I dagens situasjon, der den norske delen av ulvebestanden er stadig økende og ligger godt over bestandsmålet, tilsier de politiske føringene som er gitt av Stortinget at det må åpnes for felling av ulv på en slik måte at bestandsmålet nås, selv om det innebærer at det må gjennomføres jakt innenfor ulvesonen. Det er skuffende at vi ikke har blitthørt på dette punktet.