- Dette er positivt spesielt for de som lever med ulven nær innpå seg og for beite- og utmarksnæringen som lever av å kunne nytte egne arealressurser. Alle som lever tett på ulv vet hvilke skader den kan gjøre. Derfor er det bra at lisensjakta fortsetter, sier Einar Frogner, styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag.

WWF Norge har i to omganger siden november i fjor saksøkt staten ved Klima- og miljødepartementet. De krevde ny norsk ulveforvaltning fordi de mener dagens forvaltning er i strid med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Samtidig krevde de øyeblikkelig stopp av ulvejakten i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark ved å kreve midlertidig forføyning, noe de i første runde fikk medhold i. 1.desember fattet statsråd Vidar Helgesen et nytt vedtak etter å ha rettet opp de forhold som retten mente var mangler ved det første vedtaket og jakten ble gjenopptatt.  WWF saksøkte deretter staten på nytt med krav om stans av all jakt.  Oslo tingrett ga dem ikke medhold i dette.

- Det er bra at Stortingets vilje blir fulgt opp. Det er bredt politisk flertall bak ulveforliket i Stortinget. Der kom det tydelig frem at Stortinget ikke ønsker at ulvesonene skal utvikle seg til et ulvereservat. Derfor er det viktig at lisensjakta forsetter, sier Einar Frogner.

Norges Bondelag erklærte partshjelp med staten i begge sakene, sammen med Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Utmarkskommunenes sammenslutning. I den første runden deltok også Norges Jeger- og Fiskeforbund.

Ingen fare for bestanden

De siste 20 årene har ulvebestanden i gjennomsnitt vokst med 12 prosent hvert år til tross for at det i disse årene er gjennomført lisensfelling og skadefelling både i Norge og Sverige. Også den norske delbestanden av ulv har vokst betraktelig siden 2004. Dette gjelder både ulv som lever i helnorske revir og ulv som lever i grenserevir med revir både i Norge og Sverige, ifølge Rovdata.

- Den norske delbestanden av ulv vil fortsette å vokse selv etter lisensfellingene i vinter. Rovdata har allerede dokumentert syv helnorske flokker med yngling denne vinteren, mot bare fire helnorske flokker med yngling sist vinter. Av de totalt 42 lisensene er det kun 16 som tillater felling i områder hvor vi i dag har fast forekomst av ulv i Norge, nemlig i revirene til Osdalsflokken og Julussaflokken. De 26 øvrige lisensene er gitt i områder hvor det ikke er fast forekomst av ulv. Den eneste muligheten for at det kan felles ulv her er at det kommer inn streifulver fra Sverige, sier Einar Frogner.