Bra at jakta fortsetter

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Einar Frogner, Norges Bondelag

WWF Norge fikk ikke medhold i Oslo tingrett om at lisensfellingen av ulv må stanses. Norges Bondelag mener det er en riktig beslutning.

- Dette er positivt spesielt for de som lever med ulven nær innpå seg og for beite- og utmarksnæringen som lever av å kunne nytte egne arealressurser. Alle som lever tett på ulv vet hvilke skader den kan gjøre. Derfor er det bra at lisensjakta fortsetter, sier Einar Frogner, styremedlem og rovdyransvarlig i Norges Bondelag.

WWF Norge har i to omganger siden november i fjor saksøkt staten ved Klima- og miljødepartementet. De krevde ny norsk ulveforvaltning fordi de mener dagens forvaltning er i strid med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Samtidig krevde de øyeblikkelig stopp av ulvejakten i Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark ved å kreve midlertidig forføyning, noe de i første runde fikk medhold i. 1.desember fattet statsråd Vidar Helgesen et nytt vedtak etter å ha rettet opp de forhold som retten mente var mangler ved det første vedtaket og jakten ble gjenopptatt.  WWF saksøkte deretter staten på nytt med krav om stans av all jakt.  Oslo tingrett ga dem ikke medhold i dette.

- Det er bra at Stortingets vilje blir fulgt opp. Det er bredt politisk flertall bak ulveforliket i Stortinget. Der kom det tydelig frem at Stortinget ikke ønsker at ulvesonene skal utvikle seg til et ulvereservat. Derfor er det viktig at lisensjakta forsetter, sier Einar Frogner.

Norges Bondelag erklærte partshjelp med staten i begge sakene, sammen med Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Utmarkskommunenes sammenslutning. I den første runden deltok også Norges Jeger- og Fiskeforbund.

Ingen fare for bestanden

De siste 20 årene har ulvebestanden i gjennomsnitt vokst med 12 prosent hvert år til tross for at det i disse årene er gjennomført lisensfelling og skadefelling både i Norge og Sverige. Også den norske delbestanden av ulv har vokst betraktelig siden 2004. Dette gjelder både ulv som lever i helnorske revir og ulv som lever i grenserevir med revir både i Norge og Sverige, ifølge Rovdata.

- Den norske delbestanden av ulv vil fortsette å vokse selv etter lisensfellingene i vinter. Rovdata har allerede dokumentert syv helnorske flokker med yngling denne vinteren, mot bare fire helnorske flokker med yngling sist vinter. Av de totalt 42 lisensene er det kun 16 som tillater felling i områder hvor vi i dag har fast forekomst av ulv i Norge, nemlig i revirene til Osdalsflokken og Julussaflokken. De 26 øvrige lisensene er gitt i områder hvor det ikke er fast forekomst av ulv. Den eneste muligheten for at det kan felles ulv her er at det kommer inn streifulver fra Sverige, sier Einar Frogner.

 

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Ulveavgjørelsen må ankes

I dag kom dommen fra Borgarting Lagmannsrett i saken der WWF gikk til sak mot staten fordi de mener norsk ulveforvaltning er ulovlig. Lagmannsretten kom til at vedtak om uttak av streifulv var gyldig. Lisensfellingsvedtaket på Osdalen og Julussa var derimot ugyldig.

Hvordan vil Arbeiderpartiet utvikle norsk landbruk?

Norges største parti har markert seg stadig tydeligere i norsk landbrukspolitikk. Denne uka spør vi nestleder i partiet og melkebonde Bjørnar Skjæran om hvordan Arbeiderpartiet vil utvikle norsk landbruk.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere