Fredag ettermiddag kom Borgarting lagmannsrett med en kjennelse som åpner for lisensfelling i grenserevirene Juvberget, Kockohonka og Ulvåa innenfor ulvesona. Lagmansretten tilsidesetter Oslo tingrett kjennelse av 27.desember 2022, der Foreningen Våre Rovdyr, Stiftelsen WWF Verdens Naturfond og Noah For Dyrs Rettighet krevde midlertidig forføyning. I kjennelsen forbød tingretten gjennomføringen av Klima- og miljødepartementets vedtak 20. desember om å felle ulvene på norsk side i de tre grenserevirene. Etter muntlige forhandlinger opprettholdt tingretten forbudet, ved kjennelse av 13. januar 2023.

- Lagmannsretten slår fast at regjeringens vedtak om å felle tre ulveflokker var lovlig, i tråd med det Bondelaget også har sagt. Dette er en viktig avgjørelse fordi det handler om lisensfelling innafor ulvesona, sier Erling Aas-Eng.

Bondelaget har hele tiden ment at Stortingets vedtak åpner for å regulere bestanden også innafor ulvesonen i samsvar med bestandsmålene. Dette synet understøttes av lagmannsrettens dom. Motparten anker ikke saken og dermed er dommen rettskraftig og jakta kan starte.

- Nå er jakta i gang, noe som er nødvendig skal vi regulere ulvebestanden i samsvar med de bestandsmålene Stortinget har fastsatt. Jeg håper dette er siste gang vi må igjennom slike rettslige runder både ut fra forståelse for de som lever med ulv tett innpå seg, og Stortingets vedtak, sier Aas-Eng.

 

Lenke: Les hele kjennelsen her

I den enstemmige kjennelsen kom lagmannsrettenfrem til at departementets vedtak oppfyller vilkårene for uttak etter naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav c, og viser til føringene for tolkningen av bestemmelsen som Høyesterett ga i saken om felling av ulv utenfor sonen i mars 2021. Ifølge lagmannsretten er det ikke holdepunkter for å oppstille vesentlig strengere krav til konkretisering av begrunnelsen for uttak av ulv innenfor ulvesonen når bestandsmålet er oppfylt, enn det Høyesterett mente var  tilstrekkelig for uttak av ulv utenfor ulvesonen.

Ulveforvaltning opp i Høyesterett

I april skal Høyesterett behandle spørsmålet om terskelen for lisensjakt på ulv i ulvesonen, og avgjørelsen i den saken vil være førende for tilsvarende  saker i fremtiden.

- Det blir særlig interessant å se hvordan Høyesterett tolker naturmangfoldloven § 18 bokstav c som sier at rovdyr kan tas ut dersom det foreligger offentlige interesser av vesentlig betydning. Det er denne bestemmelsen som de senere årene har blitt brukt som begrunnelse for å ta ut ulv innenfor ulvesonen, sier Aas-Eng.