Kyr på beite.

I et brev til Landbruks- og matdepartementet ber Norges Bondelag om at en utilsiktet sideeffekt av at kvoteåret for melk ble flyttet tidligere i år, blir rettet opp.

Norges Bondelag har mottatt flere henvendelser fra melkeprodusenter, som enten har solgt eller leid ut hele sin kumelkkvote i omsetningsrunden høsten 2014. Deres bekymring går på at de i søknadsomgangen for produksjonstilskudd i januar 2015, ikke vil være berettiget husdyr- eller driftstilskudd for melkeproduksjon. For å motta disse tilskuddene må bonden ha melkekvote på telledatoen 1. januar 2015. Dette skjer som følge av at kvoteåret vinteren 2014 ble endret fra 1. mars 2014 – 28. februar 2015, til å følge kalenderåret.

Endringene gir et betydelig økonomisk tap for de det gjelder.

Ber LMD rette opp

-I tråd med god forvaltningsskikk har staten plikt til å synliggjøre forhold som kan gi vesentlig økonomisk konsekvens for de som kan bli berørt. Staten har ikke informert produsentene om de økonomiske konsekvensene ved omleggingen av kvoteåret for kumelk sier Per Skorge, generalsekretær i Norge Bondelag.

-Vi ber LMD gjøre et unntak for melkeprodusenter som har solgt eller leid ut hele sin kumelkkvote fra 1. januar 2015, ved at kyr på telledato regnes som melkekyr, og ikke ammekyr, poengterer Skorge.

Kontaktperson i Norges Bondelag: Mina Mjærum Johansen, Per Skorge

  • Les også: om husdyrproduksjon.