Statsbudsjettet er en viktig arena, det er der regjeringen prioriterer pengebruken, satsninger og legger forutsetningene for skatte- og avgiftspolitikken. Mesteparten av jordbrukets rammer forhandles det om i jordbruksforhandlingene, det er blant annet her inntektsmulighetene til bonden fastsettes. 

Fra Sør-varanger i nord til Lindesnes i sør skapes det arbeidsplasser og verdier av de naturgitte ressursene. Dette er viktig for vår nasjonale beredskap, og bør derfor være høyt på agendaen for regjeringen. 

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.  

Norges Bondelag har lagt vekt på spesielt tre ting i sine innspill. Du kan lese alle innspillene HER 

Styrk importvernet

Det norske importvernet har blitt svekka over tid ved inngåelse av nye handelsavtaler og endringer i eksisterende avtaler. Siden år 2000 har importen økt fra 17 milliarder kroner til nærmere 90 milliarder kroner. Norges Bondelag ber regjeringen så raskt som mulig utnytte handlingsrommet i WTO-avtalen for å styrke importvernet og norsk matproduksjon gjennom å flytte produkter fra kronetoll til prosenttoll. Selv om prisene i eksportmarkedene nå er høyere enn normalt, er det viktig å sikre denne muligheten for å legge til rette for forutsigbare rammebetingelser gjennom styrka importvern på lenger sikt.

Fortsette klimaarbeidet i landbruket

For å få realisert tiltakene i Landbrukets klimaplan, må Bionova innrettes slik at den treffer den enkelte bonde og bidrar til reduserte biologiske utslipp av metan og lystgass. For å oppfylle klimaplanen trengs det kraftfulle virkemidler. Bionova finansieres foreløpig i hovedsak av midler fra jordbruksavtalen og omprioriterte tiltak.

Landbruket er en del av løsningen på energikrisen nasjonalt og internasjonalt og vil gjerne bidra til å produsere mer fornybar energi framover. Landbruket rår over store ressurser som biomasse som kan brukes til bioenergi (f.eks tre og gjødselgass), samt arealer til strømproduksjon. I Klimaog Miljødepartementets budsjettforslag må det være en tydelig presisering av Enovas rolle som klimakatalysator for ikke-kvotepliktig sektor og spesielt jordbruket. Enovas rettighetsbaserte støtte til solceller for husholdninger og sameier, bør utvides til å gjelde prosjekter inntil en viss størrelse for landbruksbygg og næringsbygg.

Bondens og dyrets helse er viktig

God dyrevelferd er at av norsk landbruks fortrinn. Dette viktige arbeidet må fortsette for å sikre en enda bedre velferd for dyra basert på kunnskap. Det er viktig at Mattilsynet styrkes slik at de kan gjennomføre gode tilsyn ute hos bonden. Veterinærordningen er en forutsetning for god dyrevelferd, men er under press i flere deler av landet.

Norges Bondelag får et økende antall henvendelser om mangelfull og manglende veterinærdekning fra flere steder i landet. Dette gjelder særlig på vakt, da to- og tredelt vakt er utberedt og sårbart, men det er også et problem innenfor ordinær arbeidstid. Nå ser det også ut til at det er dalende interesse for å konkurrere om vaktavtaler i næringssterke områder.

Veterinærdekning er avgjørende infrastruktur for å ha landbruk med husdyrproduksjon i hele landet. Dette av hensyn til dyrehelse, dyrevelferd, trygg mat, miljøhensyn, beredskap og bondens drift legger Hjørnegård til.