Bondelaget vil redusere ulvesona

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag ønsker ikke ulv i norsk fauna, men for å forvalte ulven som er her, trenger vi en ulvesone, som reduseres.

Styret i Norges Bondelag behandlet saken om revisjon av ulvesona og forvaltning av ulv i gårsdagens styremøte.

Norges Bondelags primære standpunkt er at det ikke skal være ulv i norsk fauna. Den russiske ulvepopulasjonen, som ulven i Skandinavia er en del av, er ikke truet. 

Så lenge Stortingets rovviltforlik av 2004 står fast, er Norges Bondelags sekundære standpunkt at forvaltningen av ulv i Norge skal tilpasses:

  • Livskvalitet og trygghet for befolkningen 
  • Utnyttelse av utmarksbeite som ressurs for produksjon av sau, storfe og tamrein
  • Sikkerhet for dyrevelferd hos beitedyr
  • Beitelandskapet som skaper leveområder for truete arter av planter, sopp og insekter
  • Jakttradisjoner og inntekter til grunneiere og lokalsamfunn som skapes med basis i jaktutleie

Videre heter det i styrets vedtak at Norges Bondelag mener at målet om tre årlige, helnorske ynglinger av ulv fjernes. 

Ved bestandsregistrering skal ulv som oppholder seg på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige regnes inn i den norske bestanden med en faktor på 0,5. 

Ulvesonen beholdes, men reduseres slik at Glomma utgjør vestre grense sørover til Øyern. 

Ulvesonen skal forvaltes på en konsekvent og forutsigbar måte. Det innføres fri jakt gjennom hele året på ulv som oppholder seg utenfor sonen. Det legges til rette for skadeuttak også innenfor ulvesonen. 

Dyreeiere som tvinges til å slutte med beitedyr på utmarksbeite skal kompenseres fullt ut, jf Rendalsdommen. Dette omfatter også de som tidligere har måttet slutte med beitedyr på grunn av rovdyr. 

Grunneiere i sonen som har ulveflokker på sin eiendom gis erstatning for reduserte jaktinntekter som følge av ulvens predasjon av hjortevilt. 

Kontaktperson i Norges Bondelag: , 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere