Bondelaget vil redusere ulvesona

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag ønsker ikke ulv i norsk fauna, men for å forvalte ulven som er her, trenger vi en ulvesone, som reduseres.

Styret i Norges Bondelag behandlet saken om revisjon av ulvesona og forvaltning av ulv i gårsdagens styremøte.

Norges Bondelags primære standpunkt er at det ikke skal være ulv i norsk fauna. Den russiske ulvepopulasjonen, som ulven i Skandinavia er en del av, er ikke truet. 

Så lenge Stortingets rovviltforlik av 2004 står fast, er Norges Bondelags sekundære standpunkt at forvaltningen av ulv i Norge skal tilpasses:

  • Livskvalitet og trygghet for befolkningen 
  • Utnyttelse av utmarksbeite som ressurs for produksjon av sau, storfe og tamrein
  • Sikkerhet for dyrevelferd hos beitedyr
  • Beitelandskapet som skaper leveområder for truete arter av planter, sopp og insekter
  • Jakttradisjoner og inntekter til grunneiere og lokalsamfunn som skapes med basis i jaktutleie

Videre heter det i styrets vedtak at Norges Bondelag mener at målet om tre årlige, helnorske ynglinger av ulv fjernes. 

Ved bestandsregistrering skal ulv som oppholder seg på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige regnes inn i den norske bestanden med en faktor på 0,5. 

Ulvesonen beholdes, men reduseres slik at Glomma utgjør vestre grense sørover til Øyern. 

Ulvesonen skal forvaltes på en konsekvent og forutsigbar måte. Det innføres fri jakt gjennom hele året på ulv som oppholder seg utenfor sonen. Det legges til rette for skadeuttak også innenfor ulvesonen. 

Dyreeiere som tvinges til å slutte med beitedyr på utmarksbeite skal kompenseres fullt ut, jf Rendalsdommen. Dette omfatter også de som tidligere har måttet slutte med beitedyr på grunn av rovdyr. 

Grunneiere i sonen som har ulveflokker på sin eiendom gis erstatning for reduserte jaktinntekter som følge av ulvens predasjon av hjortevilt. 

Kontaktperson i Norges Bondelag: , 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere