Bondelaget vil øke midlene til forbyggende og konfliktdempende tiltak.Siden 2008 har midlene til forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) blitt redusert med 20 millioner kroner. Samtidig er det lagt til nye kostnader på den samme budsjettposten i form av fellingsvederlag til kommunale fellingslag og kompetanseutbygging. Bare i 2013 gikk det 10 millioner kroner nettopp til slike formål.

Mer til forebyggende og konfliktdempende tiltak

Da Norges Bondelag møtte Stortingets energi- og miljøkomite til høring om forslaget til statsbudsjett for 2014, foreslo leder Nils T. Bjørke og seniorrådgiver Finn Erlend Ødegård at summen til FKT-tiltak må ØKE med 20 millioner kroner. Samtidig ville Bondelaget øremerke 10 millioner kroner til omstilling av sauebruk i tungt belastede rovdyrsoner.

Penger å spare

-Det ligger en betydelig innsparingsgevinst ved at rovdyr i prioriterte beiteområder tas ut før beitesesong og mens snøen fortsatt ligger på bakken, skriver Norges Bondelag i brevet som ble oversendt energi- og miljøkomiteen. - Det er brukt betydelige ressurser i regi av kommunale fellingslag i sommer på å ta ut ulv og bjørn i prioriterte beiteområder uten at det har gitt resultater. I tillegg bidrar disse rovdyrene til at erstatningsutbetalingene øker, peker Bondelaget på.

Utnytter fôrressurser til en milliard kroner

1,9 millioner sau og lam og 225.000 storfe høster fôrressurser i utmarka tilsvarende en million dekar fulldyrka grasareal Bondelagsleder Nils T. Bjørke, foto: Ragna Kronstad.med en fôrverdi på en milliard kroner. Förpotensialet i utmark er likevel det dobbelte og produksjonsressursen er viktig for å nå målet om økt norsk matproduksjon, understreker Bondelaget og viser til at beitebruk bidrar både til økologisk og økonomisk bærekraftig produksjon av mat.

Kulturlandskap og biologisk mangfold

- Beitebruk viktig for å pleie kulturlandskapet og for å ivareta det biologiske mangfoldet. Store rovdyrtap påfører beitedyr store lidelser. Dette er ikke forenlig med kravet om et etisk dyrehold og svekker mulighetene for utnyttelsen av de samlede utmarksressursene, skriver Norges Bondelag.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Finn Erlend Ødegård