- Rovdyrproblemet har mye større økonomiske konsekvenser for grunneiere innenfor sonen yngleområder for rovdyr enn de økonomiske tap som påføres grunneierne innenfor andre verneområder, skriver Bondelaget i et brev til klima og miljøminister Tine Sundtoft. Bakgrunnen er at grunneiere etter naturmangfoldloven har rett til erstatning fra staten for økonomisk tap når vern medfører en vanskeliggjøring av igangværende bruk.

Husdyrholdere "sjakk-matt"

-Husdyrholdere er satt helt "sjakk-matt",  heter det i brevet der Bondelaget krever at det utarbeides en ny erstatningsbestemmelse i naturmangfoldloven som sikrer husdyrholdere innenfor sonen yngleområde for rovdyr. Bondelaget ønsker at husdyrholdere skal ha en valgrett til å kreve at staten erstatter deres fulle økonomiske tap av næringsgrunnlag på grunn av rovdyrproblemet ved å måtte oppgi husdyrholdet på eiendommen, eventuelt at staten erstatter alle ekstra kostnader fullt ut ved fortsatt husdyrhold.

Lovendringer og kursendring

Norges Bondelag ber om et møte med departementets ledelse for å gå gjennom temaområder der Norges Bondelag krever lovendringer og en klar kursendring i departementets og underliggende organers forvaltningspraksis.

Menneskerettigheter og Bernkonvensjonen

Temaområdene omfatter blant annet:

  • Menneskerettighetsloven der Bondelaget peker på at vernet etter kontrollregelen i menneskerettighetskonvensjonen også gjelder for grunneiere/husdyrholdere som blir utsatt for rovdyrproblemet innenfor sonen yngleområde for rovdyr.
  • Krav om erstatningsvern på grunn av rovdyrsituasjonen innenfor yngleområder.
  • Bernkonvensjonen - Norge kan ikke lenger påberope seg Bernkonvensjonen som en forpliktelse så lenge bjørnebestanden ikke er truet.
  • Rovdyrforlket fra Stortinget 2011 blir ikke praktisert verken etter ordlyden eller etter intensjonen. Noe som krever konkrete forbedringer i ordlyd og praktisering.
  • Påberoping av nødverge ved rovdyrs angrep må være "når avliving må vurderes som påkrevd for å fjerne en aktuell og betydelig fare for skade på bufe, tamrein og gris".

Motorferdsel i utmark

- Miljøvernmyndighetene tolker motorferdsellova for strengt i forhold til bruk av motorkjøretøy i jordbruksnæringa. Næringa må utvikle seg og få ta i bruk nye hjelpemidler som lovlig bruk etter motorferdselloven.

Naturmangfoldloven

- Myndighetene må ved praktisering av naturmangfoldloven snu saksbehandlingen "opp ned" ved at berørte parter blir tatt med i arbeidet med å utarbeide en god handlingsplan før alle premisser er nedfelt i forskrift

- Det må innføres en praksis ved praktisering av naturmangfldloven med å kunne inngå avtaler med berørte grunneiere som holder disse økonomisk skadesløse som følge av ivaretakelse av de prioriterte artene, heter det.

Bondelagets brev til miljøvernministeren