Bondelaget tar klimautfordringene på alvor

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget vil jobbe aktivt for å redusere utslipp av klimagasser samtidig som landbruket er en del av løsningen.

-Selvforsyningen av mat skal økes, samtidig som hensynet til klima og miljø ivaretas, heter det i "Klimastrategi for Norges Bondelag" som styret i Bondelaget har vedtatt. - Økt utnyttelse av jordbruksarealene i Norge skal være et klimavennlig bidrag for å øke den globale matsikkerheten, heter det.

Hovedmålsettingen for Bondelaget klimaarbeid bygger videre på at:

  • Norsk landbruk skal utnytte fordelene i endringene i klima kan gi norsk landbruk og kompensere for ulempene gjennom økt kunnskapsgenerering, satsing på praktisk rådgiving, samt utvikling av infrastruktur og økonomiske rammevilkår som tar høyde for økt usikkerhet, svingninger og endringer i være- og dyrkingsforhold.
  • Gjennom økt resirkulering av næringsstoffer, bruk av fornybare energikilder og alternativer til fossil energi skal norsk landbruks avhengighet av eksterne, ikke-fornybare innsatsfaktorer reduseres.

Norges Bondelags klimastrategi skal være dynamisk og i takt med øvrige prosesser i landbruket og samfunnet, understreker Bondelagsstyret.

Strategien peker blant annet på at utviklingen stiller landbruket overfor nye utfordringer og problemer i form av:

  • lengre vekstsesong - fordel eller ulempe
  • vann i drift - mer erosjon og økt dreneringsbehov,
  • økende smittepress - plantevern og sjukdomsbekjempelse på dyr,
  • økte krav til reduserte utslipp av skadelige gasser.

Klimastrategien skal følges opp gjennom oppbygging av kunnskap i hele organisasjonen.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Svein Guldal.

Bondelagets temasider energi, miljø og klima

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere