-Selvforsyningen av mat skal økes, samtidig som hensynet til klima og miljø ivaretas, heter det i "Klimastrategi for Norges Bondelag" som styret i Bondelaget har vedtatt. - Økt utnyttelse av jordbruksarealene i Norge skal være et klimavennlig bidrag for å øke den globale matsikkerheten, heter det.

Hovedmålsettingen for Bondelaget klimaarbeid bygger videre på at:

  • Norsk landbruk skal utnytte fordelene i endringene i klima kan gi norsk landbruk og kompensere for ulempene gjennom økt kunnskapsgenerering, satsing på praktisk rådgiving, samt utvikling av infrastruktur og økonomiske rammevilkår som tar høyde for økt usikkerhet, svingninger og endringer i være- og dyrkingsforhold.
  • Gjennom økt resirkulering av næringsstoffer, bruk av fornybare energikilder og alternativer til fossil energi skal norsk landbruks avhengighet av eksterne, ikke-fornybare innsatsfaktorer reduseres.

Norges Bondelags klimastrategi skal være dynamisk og i takt med øvrige prosesser i landbruket og samfunnet, understreker Bondelagsstyret.

Strategien peker blant annet på at utviklingen stiller landbruket overfor nye utfordringer og problemer i form av:

  • lengre vekstsesong - fordel eller ulempe
  • vann i drift - mer erosjon og økt dreneringsbehov,
  • økende smittepress - plantevern og sjukdomsbekjempelse på dyr,
  • økte krav til reduserte utslipp av skadelige gasser.

Klimastrategien skal følges opp gjennom oppbygging av kunnskap i hele organisasjonen.

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Nils T. Bjørke, Svein Guldal.

Bondelagets temasider energi, miljø og klima