Utbygging av Liland-området i Bergen føyer seg inn i rekken av saker hvor kommuner vedtar å bygge boliger eller næringsbygg på matjord. I Norge kan kun 3 prosent av fastlandet brukes til å dyrke mat. Derfor har Stortinget satt som mål at det innen 2020 maksimalt skal forsvinne 4.000 dekar dyrka jord hvert år.

- Matjorda vi bygger ned får vi aldri tilbake. Jeg er derfor overrasket over hvor passive regjeringen er i oppfølgingen av Stortingets mål. Når en kommune vedtar nedbygging av 1000 dekar matjord, går ikke alarmen i regjeringskvartalet da, spør Haugen.

Bondelaget sender i dag brev til landbruks- og matminister Jon Georg Dale hvor de krever en gjennomgang av virkemidlene for å sikre vern av matjorda og vurdering av behovet for egen «verneparagraf» for matjorda. I tillegg krever Bondelaget at det etableres et bedre matjordbudsjett som gir en indikator på om Stortingets mål vil nås. På den måten må myndighetene jevnlig vurdere behov for nye tiltak.

- Stortingets mål er ikke veiledende, det skal nås. I dag utarbeides en oversikt som viser hvor mye jord som er bygget ned hvert år, men det eksisterer ikke en samlet oversikt over hva som er planlagt nedbygd. Da blir det umulig å vite hvordan man ligger an for å nå Stortingets mål, sier Haugen.

Matjord under press over hele landet

Det pågår for tiden mange saker hvor bevaring av matjord står i konflikt med kommuners ønske om flere boliger og næringsbygg. Noen eksempler:

  • Bergen kommunestyre vedtok nylig å omdisponere 1000 dekar matjord, hvorav 360 dekar er dyrka mark, til bolig- og næringsformål.
  • I Levanger har kommunen søkt om å få omdisponere 260 dekar dyrka mark til bolig- og næringsformål.
  • I Råde ønsker Bane Nor å legge togtrasè over gårdstunet til flere grunneiere.
  • I Orkdal har Norsk Kylling fått gjennomslag for å bygge nytt slakteri på matjord.

- Den beste matjorda i Norge ligger rundt byene, og det vil komme flere konfliktsaker framover. Derfor trenger vi sterkere virkemidler for å ta vare på norsk matjord, avslutter Haugen.