Bondelaget foreslår nytt erstatningsvern for rovdyrrammede

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

- Storsamfunnet må bære de økonomiske kostnadene ved statens rovdyrpolitikk.

Illustrasjonsfoto: Ove Magne Ribsskog.Det mener Norges Bondelag og foreslår at det blir utarbeidet en ny erstatningsbestemmelse i naturmangfoldloven.

 Bakgrunnen for forslaget er  Høyesteretts avgjørelse i den såkalte Kleiva-saken nylig. Her ble husdyrholder nektet erstatning for tap av husdyr  på grunn av uuaktsom opptreden fra husdyrholders side fordi vedkommende ikke flyttet besetningen fra gardens beiteområder i Elverum til beitelag i Nord-Østerdal.

 -Høyesteretts avgjørelse setter husdyrholdere ”sjakkmatt”, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. – Avgjørelsen innebærer at husdyreier ikke får erstatning for tap av husdyr når de ikke har foretatt omfattende, forebyggende tiltak – verken på egen eiendom eller utenfor egen eiendom slik myndighetene har anbefalt.

 -Avgjørelsen i Høyesterett forsterker bildet av at det er de berørte husdyrholdere og bygdesamfunn som må bære storsamfunnets ansvar og kostnader ved statens rovdyrpolitikk. Det til tross for at staten i følge Bern-konvensjonen som Norge har sluttet seg til, forplikter staten til å iverksette forebyggende tiltak som en nødvendig følge av konvensjonen, sier Bjørke.

 -Vi  foreslår derfor en ny erstatningsbestemmelse som sikrer husdyrholdere valgrett til kreve at staten erstatter deres fulle økonomiske tap av næringsgrunnlag på grunn av rovdyrproblemet dersom de må oppgi husdyrhold som følge av rovdyr. Alternativt at staten erstatter alle ekstra kostnader ved fortsatt husdyrhold fullt ut, Bondelagsleder Nils T. Bjørke..

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere