Illustrasjonsfoto: Ove Magne Ribsskog.Det mener Norges Bondelag og foreslår at det blir utarbeidet en ny erstatningsbestemmelse i naturmangfoldloven.

 Bakgrunnen for forslaget er  Høyesteretts avgjørelse i den såkalte Kleiva-saken nylig. Her ble husdyrholder nektet erstatning for tap av husdyr  på grunn av uuaktsom opptreden fra husdyrholders side fordi vedkommende ikke flyttet besetningen fra gardens beiteområder i Elverum til beitelag i Nord-Østerdal.

 -Høyesteretts avgjørelse setter husdyrholdere ”sjakkmatt”, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. – Avgjørelsen innebærer at husdyreier ikke får erstatning for tap av husdyr når de ikke har foretatt omfattende, forebyggende tiltak – verken på egen eiendom eller utenfor egen eiendom slik myndighetene har anbefalt.

 -Avgjørelsen i Høyesterett forsterker bildet av at det er de berørte husdyrholdere og bygdesamfunn som må bære storsamfunnets ansvar og kostnader ved statens rovdyrpolitikk. Det til tross for at staten i følge Bern-konvensjonen som Norge har sluttet seg til, forplikter staten til å iverksette forebyggende tiltak som en nødvendig følge av konvensjonen, sier Bjørke.

 -Vi  foreslår derfor en ny erstatningsbestemmelse som sikrer husdyrholdere valgrett til kreve at staten erstatter deres fulle økonomiske tap av næringsgrunnlag på grunn av rovdyrproblemet dersom de må oppgi husdyrhold som følge av rovdyr. Alternativt at staten erstatter alle ekstra kostnader ved fortsatt husdyrhold fullt ut, Bondelagsleder Nils T. Bjørke..