Det sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke til Ulveutvalgets flertall somgår inn for å videreføre ulvesonen med et redusert geografisk omfang, tillate felling av ulv uten søknad utenfor sonen i beitesesongen og innføre kompensasjonsordninger for kommuner som har ulverevirer.

Ulvesonen redusert i tre områder

Ulvesoneutvalget overleverte mandag  sin rapport til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.  Ett av hovedforslagene til utvalget er å redusere ulvesonen ved å fjerne følgende tre randområder:

  •  Område i Hedmark som ligger vest for Glomma i kommunene Kongsvinger, Grue og Sør-Odal
  •  Område i Asker kommune i Akershus som ligger vest for E16.
  •  Område i Østfold og Akershus som ligger vest for E6.

 Utvalget begrunner reduksjonen av ulvesonen med at det ikke er mulig for en ulvefamilie å etablere seg innenfor noen av disse områdene.

Fellingstillatelse uten søknad

 For å øke ulveforvaltningens forutsigbarhet og sikre kravet om et tydelig skille mellom prioriterte beiteområder og rovviltområder anbefaler utvalget at det praktiseres fellingstillatelse uten forutgående søknad på ulv som oppholder seg i prioriterte beiteområder utenfor ulvesona i beitesesongen for bufe.

Kompensasjon til kommunene

 Utvalget peker på de krevende utfordringene og svært tunge belastninger som lokalsamfunn opplever ved å ligge innenfor ulverevir, og foreslår at det innføres en kompensasjonsordning på 8-10 millioner kroner årlig per ynglende familiegruppe til berørte kommuner. Disse pengene skal kommunene kunne bruke til næringsfond, tjenestetilbud og annet etter kommunestyrets bestemmelser.

Støtter utvalget, men ønsker ytterligere reduksjon

 Nils T. Bjørke sier at Norges Bondelags primære standpunkt er at det ikke skal være ulv i norsk fauna. - Men så lenge Stortinget har vedtatt at vi skal ha ynglende ulv i Norge mener vi det er nødvendig å ha en ulvesone som avgrenser hvor ulven kan etablere seg sier Nils T. Bjørke. Vi støtter utvalgets forslag om reduksjon av sonen, men mener sonen bør reduseres ytterligere ved at også områdene vest for Glomma i kommunene Nes, Ullensaker og Skedsmo tas ut.

 - Det er helt avgjørende at ulvesonen forvaltes på en konsekvent og forutsigbar måte, sier Bjørke. - Vi mener det bør innføres fri jakt gjennom hele året på ulv som oppholder seg utenfor sonen og at det også må legges til rette for skadeuttak innenfor ulvesonen.

Tapte jaktinntekter

 Nils T. Bjørke er positiv til forslaget om å gi en økonomisk kompensasjon til kommuner som har ulveynglinger innenfor sine områder, men forutsetter at grunneiere som taper jaktinntekter får sin del av støtten. Lokalsamfunn og grunneiere som lever i områder med faste forekomster av ulv påføres en vesentlig forringelse i livskvalitet og næringsinntekter av storsamfunnet. Det må storsamfunnet kompensere sier Bjørke.

Forventer at MD følger opp

 Bjørke krever at også dyreeiere som tvinges til å slutte med beitedyr på utmarksbeite kompenseres fullt ut, jf Rendalsdommen. Dette omfatter også de som tidligere har måttet slutte med beitedyr på grunn av rovdyr sier Bjørke.

 - Ulvesoneutvalget har gjort en grundig jobb og forventer at Miljøvernministeren følge opp utvalgets forslag, sier Nils T. Bjørke.