Betydelige inntektsmuligheter for småkraft

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

God grunneierorganisering, gode utviklingsprosesser og et godt avtaleverk er sentralt for småkraft.

Illustrasjonsfoto: Ellen Margrethe Ceeberg.Sluttrapporten fra "Prosjekt fornybar elproduksjon i landbruket" slår fast at det fortsatt kan realiseres betydelige inntektsmuligheter fra småkraft. Vindkraft kan gi gode inntekter for arealutleie til et begrenset antall grunneiere - så sant vindparkene blir realisert, heter det.

Informasjon og rådgiving til mange

Prosjektleder Terje Engvik har ledet prosjektet som har bidratt med informasjon og rådgiving til grunneiere i om lag 150 mulige kraftproduksjonsprosjekter innen småkraft, vindparker og småskala vindkraft. Rundt 1000 grunneiere har deltatt i disse rådgivingsprosjektene. I tillegg har prosjektet nådd ut med informasjon til over 800 grunneiere gjennom 20 ulike foredrag.

Vindkraftutfordringene

Prosjektet har styrt innsatsen mot vindkraftutfordringene. Samtidig blir det slått fast at både ressursgrunnlaget og lønnsomheten er desidert størst for småkraftnæringa, samtidig som miljøutfordringene ser ut til å være mindre enn i vindkraftnæringa.

Konklusjonene

I sluttrapporten blir prosjektarbeidet oppsummert på denne måten, gitt de nåværende rammebetingelsene og den nåværende økonomiske situasjon:

  • Nye småskala vindmøller på om lag 50 KW er ikke lønnsomme om de bygges for reint kraftsalg.
  • Slike møller kan være et interessant satsingsområde for gardsbruk med gode vindforhold og høyere kraftforbruk enn gjenomsnittet, der mye av kraftproduksjonen nyttes til eget forbruk på garden.
  • Bruktmøller fra nabolandene på opp til 5-600 KW installert effekt kan fremdeles være en nisje for spesielt interesserte bønder. Men omfanget vil trolig være sterkt begrenset.
  • Endring i energiloven våren 2013 kan føre til enklere saksbehandling og medvirke til at gårdsvindmølleprosjekter lettere kan bli realisert.

Næringspolitisk sjef Arild Bustnes og advokat Erlend Stabell Daling i Norges Bondelag har vært med i styringsgruppa for "Prosjekt fornybar elproduksjon i landbruket."

Bondelagets temasider vann og vind.

Les også artikkelen: Næringsmoglegheiter i småkraft og vindkraft.

Sluttrapport Prosjekt fornybar elproduksjon i landbruket.

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere