Illustrasjonsfoto: Ellen Margrethe Ceeberg.Sluttrapporten fra "Prosjekt fornybar elproduksjon i landbruket" slår fast at det fortsatt kan realiseres betydelige inntektsmuligheter fra småkraft. Vindkraft kan gi gode inntekter for arealutleie til et begrenset antall grunneiere - så sant vindparkene blir realisert, heter det.

Informasjon og rådgiving til mange

Prosjektleder Terje Engvik har ledet prosjektet som har bidratt med informasjon og rådgiving til grunneiere i om lag 150 mulige kraftproduksjonsprosjekter innen småkraft, vindparker og småskala vindkraft. Rundt 1000 grunneiere har deltatt i disse rådgivingsprosjektene. I tillegg har prosjektet nådd ut med informasjon til over 800 grunneiere gjennom 20 ulike foredrag.

Vindkraftutfordringene

Prosjektet har styrt innsatsen mot vindkraftutfordringene. Samtidig blir det slått fast at både ressursgrunnlaget og lønnsomheten er desidert størst for småkraftnæringa, samtidig som miljøutfordringene ser ut til å være mindre enn i vindkraftnæringa.

Konklusjonene

I sluttrapporten blir prosjektarbeidet oppsummert på denne måten, gitt de nåværende rammebetingelsene og den nåværende økonomiske situasjon:

  • Nye småskala vindmøller på om lag 50 KW er ikke lønnsomme om de bygges for reint kraftsalg.
  • Slike møller kan være et interessant satsingsområde for gardsbruk med gode vindforhold og høyere kraftforbruk enn gjenomsnittet, der mye av kraftproduksjonen nyttes til eget forbruk på garden.
  • Bruktmøller fra nabolandene på opp til 5-600 KW installert effekt kan fremdeles være en nisje for spesielt interesserte bønder. Men omfanget vil trolig være sterkt begrenset.
  • Endring i energiloven våren 2013 kan føre til enklere saksbehandling og medvirke til at gårdsvindmølleprosjekter lettere kan bli realisert.

Næringspolitisk sjef Arild Bustnes og advokat Erlend Stabell Daling i Norges Bondelag har vært med i styringsgruppa for "Prosjekt fornybar elproduksjon i landbruket."

Bondelagets temasider vann og vind.

Les også artikkelen: Næringsmoglegheiter i småkraft og vindkraft.

Sluttrapport Prosjekt fornybar elproduksjon i landbruket.