Best på antibiotikabruk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Noreg brukar framleis minst antibiotika i Europa til matproduserande dyr.

Leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag er stolt av den restriktive antibiotikabruken i norsk landbruk. Her fotografert i sitt eige fjøs med eigne kyr.

Veterinærinstituttet overrekte i dag sin årlege statusrapport om bruk av antibiotika og funn av antibiotikaresistens blant mikroorganismar frå dyr og menneske, til Mattilsynet. Rapporten viser at Noreg har den lågaste antibiotikabruken til matproduserande dyr og fisk av alle dei 26 landa i EU/EØS.

Rapporten viser også at antibiotikabruken i norsk landbruk har blitt redusert med 38 prosent sidan 1995, og at næringa står for mindre enn 10 prosent av totalforbruket av antibiotika i Noreg.

Godt dyrehald og gode haldningar

- Eg er stolt av at antibiotikabruken i norsk landbruk er så låg. Det er ei bevisst satsing og eit godt samarbeid mellom styremakter, veterinærar og bønder gjennom fleire år som gir desse gode resultata, seier leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.
- Det er den gode dyrehelsa som ligg til grunn for desse gode resultata. Friske dyr treng ikkje antibiotika, understreker Bartnes.

Den låge antibiotikabruken bidrar også til at Noreg har avgrensa problem med antibiotikaresistens. Funna av antibiotikaresistente bakteriar i husdyrproduksjon og mat i Noreg er svært små samanlikna med korleis situasjonen er i landbruket i andre land.

Alle har eit ansvar, ikkje berre landbruket

- Det er viktig at vi held fram det gode arbeidet mot antibiotikaresistens i husdyrhalda, at vi held fram med låg antibiotikabruk, overvaking og førebyggande tiltak, seier Lars Petter Bartnes.

Veterinærinstituttet peikar i rapporten sin på at det er fare for auka færekomst av resistente bakteriar på grunn av at dette kjem inn via import frå utlandet. Rapporten viser også at bruken av antibiotika til kjæledyr er aukande.

- Landbruket har tatt eit ansvar på vegne av samfunnet for å halde antibiotikabruken nede. Folkehelsa nyt godt av dette. Dersom vi skal greie å halde antibiotikaresistente bakteriar ute, må vi alle ta eit felles ansvar for det, seier leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere