Disse står bak brevet
Finans Norge - Kommunenes Sentralforbund KS - Maskinentrepenørenes Forbund MEF - Naturviterne - Norges Bondelag - Norsk Vann - Norsk Kommunalteknisk Forening NKS - Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

I et brev til energi- og miljøkomiteen og finanskomiteen på Stortinget, signert av åtte landsdekkende organisasjoner, bes det om at bevilgningene til flom- og skredforebygging i Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) økes i 2019. I brevet vises det til at i regjeringes forslag til statsbudsjett så videreføres bevilgningene på årets nivå. 

"Sett i lys av stadig nye naturskadehendelser pga. mer ekstremvær og uvanlige værforhold er det sterkt behov for å satse langt sterkere på å gjøre lokalsamfunn og næringsliv mer robuste mot framtidige flom- og skredhendelser gjennom forebyggende tiltak", heter det i brevet. 

Dette ble aktualisert senest forrige helg da en uventet flom rammet deler av Vestlandet og Oppland hardt. I brevet ber de åtte organisasjonene om en prioritering som minst tilsvarer NVEs eget forslag på 200 millioner kroner til flom- og skredforebygging i budsjettet for 2019 og at denne satsingen blir videreført i kommende budsjetter. 

Vanskelige situasjoner

Flommen forrige helg gikk hardt utover også landbruket, spesielt i kommunene Skjåk og Luster. Her anslås det blant annet at 1000 rundballer ble ødelagt i vannmassene. 

- Når områder rammes av flom og skred går det som regel hardt ut over landbruket. Det er skader på jord, nødvendig infrastruktur og bygning og tap av fòr i form av rundballer. For flere av bøndene som nå ble rammet var dette fòret helt kritisk etter tørkesommeren vi har vært gjennom, sier generalsekretær Per Skorge som har signert brevet på vegne av Norges Bondelag.  

- Selv om bøndene har dekning for noen av skadene gjennom naturskadeerstatning er dette svært vanskelige situasjoner å stå i for de som rammes. Det er nødvendig med økt innsats for å forebygge skadevirkningene. For landbrukets del kan dette blant annet dreie seg om bedre sikring og rensing av elver og bekker, samt effektiv regulering av særlig utsatte vassdrag, sier Skorge.