Så langt er 87 sauer bekreftet tatt av ulv i området de siste dagene, men ifølge Kjetil Ulset i Gran saubeitlag kan antallet være nærmere 100 sau. Det er gitt fellingstillatelse for én ulv i Gran kommune med frist til fredag 9. juni klokken 12.00. Oppdraget er gitt til et interkommunalt fellingslag.

Frykter store tap

Norges Bondelag frykter at skadene som ulven påfører beitedyra i dette området vil eskalere dersom man ikke klarer å felle ulven. Området hvor ulven har herjet ligger i et sammenhengende skogområde hvor det er sluppet mange tusen sau på utmarksbeite.

På bakgrunn av dette ba Norges Bondelag Miljødirektoratet om at det settes inn eksterne ressurser fra Statens Naturoppsyn for å bistå fellingslaget i å felle ulven. For å unngå unødvendig stans i fellingsforsøket ber Bondelaget om at fellingstillatelsen utvides.

«Vi ber om at dette skjer så raskt som mulig slik at dyrelidelsene og tapene for sauebøndene begrenses i størst mulig grad» skriver Norges Bondelag til Miljødirektoratet.

Torsdag 8.juni opplyste Klima- og miljødirektoratet ved statsråd Vidar Helgesen:

- Med den skadesituasjonen vi nå blant annet ser i Gran og Hurdal har jeg bedt om at bistand fra Statens naturoppsyn til de lokale skadefellingslagene skal ha høy prioritet. Det er viktig at det er tett og god dialog mellom Statens natuoroppsyn, fylkesmennene og de lokale jaktlagene slik at fellingslagene får den beste bistand de har behov for fra profesjonelle jegere i Statens neturoppsyn, sier Vidar Helgsen.