Vidar Helgesen og Lars Petter Bartnes da Helgesen besøkte representantskapet i Norges Bondelag i fjor. Nå har Helgesen fått ansvar for rovviltforvaltning, og Bartnes ønsker et nytt møte.

I et felles brev til klima- og miljøminister Vidar Helgesen, ber Norges Bondelag og de andre fagorganisasjonene om et møte med statsråden. Helgesen er ikke ukjent med landbruk etter å ha vært Europaminister i to år og leda artikkel 19-forhandlingene  med EU, men han har aldri møtt representantene for næringa i sin nåværende jobb.

I brevet ber leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, sammen med lederne for Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og småbrukarlag om et møte for å diskutere erstatningsoppgjøret for husdyr drept eller skadet av rovvilt, forvaltning av kongeørn og uttak av rovvilt i forkant av beitesesongen 2016.

- Det slippes årlig om lag 1,9 mill sau og lam og 225 000 storfe på utmarksbeite i Norge. Disse husdyrene høster like mye fôrressurser i utmarka som det man ville måtte bruke 10 % av Norges fulldyrkede grasareal for å produsere. Beitebruk bidrar både til økologisk og økonomisk bærekraftig produksjon av mat. I tillegg er beitebruk viktig for pleie av kulturlandskapet og ivaretakelse av det biologiske mangfoldet, heter det i brevet som er underskrevet lederen av de tre organisasjonene.