Ber om uttak av rovdyr før beitesongen

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondeorgansisasjoner ber om uttak av rovdyr for beitesesongen 2017

I forkant av årets beitesesong ber Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om at det gis tillatelse til uttak av rovdyr.

Fredag forrige uke sendte de tre bondeorganisasjonene et felles brev til miljø-og klimaminister Vidar Helgesen der de ber om at det gis ekstraordinære uttak av rovdyr før beitesesongen 2017. Det har også tidligere blitt tatt ut rovdyr før beitesesongen starter for å unngå store tapstall.

Stor gevinst

I år vil det bli sluppet om lag 2,1 millioner sau og lam, en kvart million storfe, 54 000 geiter og 9 000 hester på utmarksbeite over hele landet. Gevinsten av utmarksbeite er stor; dyrene høster fôrressurser samtidig som beitebruk er en økologisk og økonomisk bærekraftig matproduksjon. Kulturlandskapet blir tatt vare på ved å ha dyr ute på beite, det samme blir det biologiske mangfoldet.

Bondeorganisasjonene vektlegger rovviltforliket av 2011 i sin argumentasjon om hvorfor det bør gis gjøres uttak for jerv, ulv og bjørn.

I de tilfeller der lisensfelling ikke gir tilfredsstillende uttelling, skal miljøforvaltningen så langt det er mulig sørge for at resterende kvote tas ut i de områdene lisensfellingskvote er gitt. Uttak i det som av rovviltnemndene er definert som prioriterte beiteområder i de enkelte regionene blir prioritert.” (rovviltforliket av 2011, kapitel 2.2.)

Jerv

Siden Stortinget i 2004 vedtok mål om 39 årlige ynglinger av jerv, har bestanden hele tiden ligget over dette målet. Forrige statusrapport fra Rovdata viser at det i 2016 var 47 jerveynglinger.

Det er spesielt i fylkene Oppland, Hedmark, Troms og Finnmark at jervebestanden ligger høyt over de regionale bestandsmålene.

På bakgrunn av dette ber de tre organisasjonene om at Klima- og miljøministeren sørger for tilstrekkelig uttak av jerv slik at bestanden kommer ned på bestandsmålet før beitesesongen starter.

Ulv

I brevet til Vidar Helgesen står det blant annet:

«Som i tidligere år vil det nå komme en bølge av unge streifulver som forlater sine familiegrupper og vandrer inn i norske beiteområder. For å redusere faren for nye ulveangrep, slik som i Rendalen sommeren 2016, er det avgjørende at streifulver blir tatt ut raskt. Sjansen for å lykkes med uttak av streifulv er betydelig større når det er snødekke på bakken og før vegetasjonen vokser til mot beiteslipp.»  

De tre bondeorganisasjonene ber om at Klima- og miljøministeren sørger for at streifulv som vandrer inn i beiteområder tas ut fortløpende.

Bjørn

I 2016 ble det påvist ved hjelp av DNA-analyser at det minimum er 125 brunbjørner i Norge. 51 av dem var hunner og 74 var hanner. Det er i hovedsak hannbjørner som trekker til beietområder og tar ut sau, mens binnene holder til inne i bjørnesonen. Bondeorganisasjonene argumenterer med at «det er svært viktig at hannbjørner som ligger i hi i prioriterte beiteområder blir tatt ut før beitesesongen», og bygger dette på at effekten blir mindre tap av beitedyr i tillegg til at disse bjørnene ikke påvirker reproduksjonsprosessen til binnene i bjørnesonene.

Bondeorganisasjonene er positive til at Miljømyndighetene nå har tatt ut en hannbjørn i Selbu kommune og en hannbjørn Bardu kommune, og ber om at nye observasjoner av hannbjørner som kommer ut av hiet i prioriterte beiteområder følges opp.

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere