Fredag forrige uke sendte de tre bondeorganisasjonene et felles brev til miljø-og klimaminister Vidar Helgesen der de ber om at det gis ekstraordinære uttak av rovdyr før beitesesongen 2017. Det har også tidligere blitt tatt ut rovdyr før beitesesongen starter for å unngå store tapstall.

Stor gevinst

I år vil det bli sluppet om lag 2,1 millioner sau og lam, en kvart million storfe, 54 000 geiter og 9 000 hester på utmarksbeite over hele landet. Gevinsten av utmarksbeite er stor; dyrene høster fôrressurser samtidig som beitebruk er en økologisk og økonomisk bærekraftig matproduksjon. Kulturlandskapet blir tatt vare på ved å ha dyr ute på beite, det samme blir det biologiske mangfoldet.

Bondeorganisasjonene vektlegger rovviltforliket av 2011 i sin argumentasjon om hvorfor det bør gis gjøres uttak for jerv, ulv og bjørn.

I de tilfeller der lisensfelling ikke gir tilfredsstillende uttelling, skal miljøforvaltningen så langt det er mulig sørge for at resterende kvote tas ut i de områdene lisensfellingskvote er gitt. Uttak i det som av rovviltnemndene er definert som prioriterte beiteområder i de enkelte regionene blir prioritert.” (rovviltforliket av 2011, kapitel 2.2.)

Jerv

Siden Stortinget i 2004 vedtok mål om 39 årlige ynglinger av jerv, har bestanden hele tiden ligget over dette målet. Forrige statusrapport fra Rovdata viser at det i 2016 var 47 jerveynglinger.

Det er spesielt i fylkene Oppland, Hedmark, Troms og Finnmark at jervebestanden ligger høyt over de regionale bestandsmålene.

På bakgrunn av dette ber de tre organisasjonene om at Klima- og miljøministeren sørger for tilstrekkelig uttak av jerv slik at bestanden kommer ned på bestandsmålet før beitesesongen starter.

Ulv

I brevet til Vidar Helgesen står det blant annet:

«Som i tidligere år vil det nå komme en bølge av unge streifulver som forlater sine familiegrupper og vandrer inn i norske beiteområder. For å redusere faren for nye ulveangrep, slik som i Rendalen sommeren 2016, er det avgjørende at streifulver blir tatt ut raskt. Sjansen for å lykkes med uttak av streifulv er betydelig større når det er snødekke på bakken og før vegetasjonen vokser til mot beiteslipp.»  

De tre bondeorganisasjonene ber om at Klima- og miljøministeren sørger for at streifulv som vandrer inn i beiteområder tas ut fortløpende.

Bjørn

I 2016 ble det påvist ved hjelp av DNA-analyser at det minimum er 125 brunbjørner i Norge. 51 av dem var hunner og 74 var hanner. Det er i hovedsak hannbjørner som trekker til beietområder og tar ut sau, mens binnene holder til inne i bjørnesonen. Bondeorganisasjonene argumenterer med at «det er svært viktig at hannbjørner som ligger i hi i prioriterte beiteområder blir tatt ut før beitesesongen», og bygger dette på at effekten blir mindre tap av beitedyr i tillegg til at disse bjørnene ikke påvirker reproduksjonsprosessen til binnene i bjørnesonene.

Bondeorganisasjonene er positive til at Miljømyndighetene nå har tatt ut en hannbjørn i Selbu kommune og en hannbjørn Bardu kommune, og ber om at nye observasjoner av hannbjørner som kommer ut av hiet i prioriterte beiteområder følges opp.