– Det er viktig for oss å vise for regjeringen at vi er godt i gang med klimaarbeidet i landbruket, og at vi er avhengige av virkemidler for å få dette til, sa leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming.

Bærekraftsarbeid er viktig

Blant annet ble det vist til bærekraftsarbeid i Norges Bondelag. Bondelaget har en egen bærekraftstrategi fra i vår som skal sikre at miljømessig bærekraft, sosial bærekraft og økonomisk bærekraft legges til grunn for framtidas matproduksjon.

– Med bærekraft mener vi at mat fra framtidas norske landbruk skal produseres på en måte som ikke forringer ressursene, som ivaretar levedyktigheten til økosystemene vi alle lever av, og som bidrar til å redusere den globale oppvarmingen. Samtidig må produksjonen være økonomisk bærekraftig ut på det enkelte gårdsbruk, og gi grunnlag for at bonden får inntektsmuligheter på lik linje med andre grupper i samfunnet, sa Gimming.

Landbrukets klimaplan

Landbrukets klimaplan og dens åtte satsingsområder ble også nevnt.

– Herunder ligger blant annet klimakalkulatoren. Arbeidet her er godt i gang, men det er et stykke igjen til mål. På dette området er det behov for styrket finansiering, sa 1. nestleder i Norges Bondelag, Egil Christopher Hoen.

Særlig ble det positive bidraget jordbruket kan bidra med gjennom økt opptak og lagring av karbon understreket overfor statsråden. Biokull har et stort potensial for å øke lagring av karbon i dyrka mark og forbedre agronomien. For å få dette til må det mer forskning til og effekten må dokumenteres slik at det fanges opp i utslippsregnskapet.

ENOVA må bli et bedre klimaverktøy for norsk jordbruk

Innretningen på virkemidlene hos ENOVA gjør at prosjekter i praksis ikke får støtte i dag. Blant annet støtter ikke ENOVA biogassanlegg med husdyrgjødsel og gir for eksempel ingen støtte til solceller på låvetak med mindre det er helt ny teknologi.

– Vi mener ENOVA burde innrettes slik at flere kan bruke dette virkemidlet når det er snakk om klimaløsninger som kommer alle til gode. ENOVA må brukes bedre enn i dag, fortalte generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård.