Koronapakken har to elementer. Det ene er rettet mot grøntprodusenter som opplever store kostnadsøkninger knyttet til arbeidskraft, smittevernregler og andre faktorer. Det andre elementet er rettet mot husdyrbønder som har fått en kraftig økning i kraftfôrprisen over kort tid.

Lars Petter Bartnes. - Mange produsenter i disse sektorene opplever nå uforutsette kostnader som følge av en ekstraordinær situasjon, de kan ikke bli håndtert av den enkelte produsent alene. Det er behov for kompensasjon for å opprettholde årets forsyning av norske frukt, bær og grønnsaker, understreker leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

- Den kraftige økningen i kraftfôrprisene vi har sett så langt, utfordrer likviditeten og reduserer lønnsomheten for husdyrprodusentene. Det er nødvendig å kompensere for kostnadsøkningen som fjørfe- og svineprodusenten står midt oppe i, sier Bartnes.

Utfordrer grøntproduksjonen

Koronasituasjonen påvirker tilgangen på arbeidskraft, noe som gir utfordringer og merkostnader for den enkelte grøntprodusent. Merkostnadene kommer gjennom økte lønnskostnader som følge av redusert produktivitet, det er særlige smitteverntiltak, opplæring og tilpasning av arbeidsmåter og karantenekostnader.

Stortinget ba også i mars regjeringen om å vurdere å gjennomføre tiltak som stimulerer til økt norsk plantebasert matproduksjon og selvforsyning i 2020, sammen med partene. Selv om det er gjort tilpasninger rundt koronarestriksjonene, og endringer for tilgjengelig arbeidskraft, er det fortsatt økt risiko og kostnader.

- Situasjonen er preget av stor usikkerhet. Mange grøntprodusenter tar risiko og økte kostnader for å produsere også under uforutsigbare rammer i årets sesong. For å opprettholde produksjonen ber vi om en midlertidig kompensasjonsordning, sier Lars Petter Bartnes.

Betydelig prisøkning

Bondelaget ber også om at kompensasjonsordningen omfatter den kraftige prisøkningen på kraftfôr, som kan utgjøre betydelige summer for enkeltprodusenter. 

- Dette er kostnader som direkte og indirekte er en følge av koronasituasjonen. Kraftfôrprisene øker på grunn av uvanlig store valutasvingninger og prisutviklingen i det internasjonale kornmarkedet. Situasjonen akkurat nå tilsier ikke at bonden kan bære den økningen alene, noe som vil kunne påvirke matproduksjonen, sier Bartnes.

Midlertidig kompensasjonsordning

Norges Bondelag viser til anslag over kostnadselementer som må kompenseres i grøntnæringen. Det omfatter blant annet:

  • økte lønnskostnader
  • redusert produktivitet
  • karantenekostnader
  • tilpasninger til og gjennomføring av smitteverntiltak.

Det er gjort beregninger som viser en kostnadsvekst på kraftfôr på om lag 60 til 70 mill. kroner summert for månedene april, mai og juni. Kompensasjonen kan skje gjennom en utbetaling som direkte støtte per dyr.

Norges Bondelag ber regjeringen etablere en koronapakke for å kompensere for disse ekstraordinære kostnadene, les brevet til regjeringen her.