Ber om å møte Solhjell om rovdyrforliket

Av Per Ole Ranberg,
 • Tips en venn om denne siden

Bondelaget, Sau og Geit og Småbrukarlaget vil møte miljøvernministeren om oppfølging av rovdyrforliket.

I et brev til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell viser Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit til det et år gamle rovdyrforliket og tapssituasjonen for beitenæringa.

Organisasjonene vil ta opp utfordringer knyttet til

 • Uttak av rovdyr
  • Ulv
  • Bjørn
  • Jerv
  • Gaupe
 • Skadefelling og dokumentasjon av skader i beitesesongen
  • Skadedokumentasjon er en viktig del av tidslinja fra skade oppstår til en skadefellingssøknad er innvilget. Det er derfor viktig at dette skjer så hurtig som mulig, heter det
 • Mer penger til forebyggende og konfliktdempende tiltak
  • For at beitebrukerne skal kunne forebygge mot rovdyrskader på best mulig måte er midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak over statsbudsjettet svært viktig, skriver organisasjonene
 • Status for oppfølging av ulv i rovdyrforliket
  • I rovdyrforliket blir det vist til en avtale med Sverige Det skal tas endelig stilling til bestandsmål for ulv når en avtale med Sverige er på plass.. Det søkes om å få dette på plass innen 2013.

Brevet fra organisasjonene til miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere