Regjeringen gikk i statsbudsjettet inn for å fjerne arveavgiften. I kjølvannet av dette økes beskatningen etter overtakelse, ved at avskrivningsgrunnlaget reduseres. Det vil si at det såkalte kontinuitetsprinsippet legges til grunn.

Norges Bondelag redegjorde for saken i en høring i Stortingets Finanskomité forrige uke. Der ba Bondelaget komiteen om å bidra til å rette opp skatteskjerpelsen som fjerningen av arveavgiften har medført.

Du kan laste ned Bondelagets høringsutspill her

Les bakgrunn:

Arbeidsuhell gir bøndene skattesmell

Skattesmell for landbruksnæringen

Bondelaget mener at enkleste grepet er å beholde det såkalte diskontinuitetsprinsippet ved overføring av næringsvirksomhet. Dette vil være et presist virkemiddel for å lette generasjonsskiftene i landbruket.

Rammer unge bønder

Økt skatt som resultat av lavere avskrivningsgrunnlag og skjermingsgrunnlag rammer særlig de aktive brukene, spesielt de med store verdier i maskiner og buskap.

Det er de unge bøndene som skal inn i næringa som rammes mest av skatteskjerpelsen. Disse brukerne har sjelden eller aldri noen positiv skattemessig formue, og betaler følgelig ingen formuesskatt.

Overvurderer gevinsten

Norges Bondelag mener at det blir derfor misvisende å angi at skatteskjerpelsen delvis oppveies av blant annet redusert formuesskatt.

Våre beregninger viser også at det sjelden betales arveavgift av betydning ved et generasjonsskifte i landbruket, selv ikke på forholdsvis store bruk. Departementets anslag for spart arveavgift synes derfor høy.

Regjeringen har fokusert  på konsekvensene for enkeltpersonforetak i landbruket. Bondelaget påpeker at konsekvensene kan være minst like store også for enkeltpersonforetak i andre typer næringer.