PU-ordningen
Prisutjevningsordningen skal bidra til at melkeprodusentene får samme pris for melken uavhengig av geografisk lokalisering og anvendelsen på meieriet. Ordningen skal legge til rette for at målprisen på melk kan oppnås. Det er også et viktig hensyn å sikre like konkurransevilkår for meieriene som deltar i ordningen.

Vi i Norges Bondelag sammen med Norsk Bonde- og Småbrukarlag ser med bekymring på at markedet for norsk melk reduseres, og frykter at det vil fortsette å krympe dersom ikke konkurransekrafta bedres. Det norske melkemarkedet er redusert, færre drikker melk og importen øker stadig gjennom handelsavtaler med EU. Sammen har vi sendt et brev til Landbruks- og matdepartemetet hvor vi ber om at behovet for de konkurransepolitiske virkemidlene blir vurdert som et virkemiddel som kan bidra til å styrke konkurranseevnen til all norsk melk. 

Bidrar til jordbruk over hele landet

Dette temaet er svært viktig for oss i Norges Bondelag siden norsk melkeproduksjon bidrar til jordbruk over hele landet. Markedsordningene, inkludert prisutjevningsordningen for melk (PU-ordningen), skal sikre mottak og avsetting av melken til bonden, uavhengig av hvor bonden holder til, og til samme pris. For bonden er det viktig å nå ut til et marked og at råvareprisen ikke blir stående i ro.

Et marked i endring

Markedet for meieriprodukter har endret seg, og Tine er ikke lenger en stor dominerende aktør i de mest befolkningstette områdene. Det er med andre ord ikke lenger ett nasjonalt marked, men store regionale forskjeller. Mens Tine er den klart største aktøren i Nord-Norge og befolkningstynne områder, kan andre aktører tillate seg å konsentrere seg om de mest attraktive markedene. Det kan påvirke Tines rolle og deres samfunnsoppdrag om et landbruk over hele landet.

Derfor mener vi nå at det er riktig å se på de konkurransepolitiske virkemidlene igjen, for å se om de fortsatt bidrar til det samme målet som tidligere. Det kan ikke være en automatikk i en videreføring. Vi vil være sikre på at virkemidlene bidrar til å sikre melkeprodukter over hele landet, slik det er meningen.