Bekymret for matjorda

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag er i sitt høringssvar til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023, svært bekymret for at framtidas samferdselstiltak vil beslaglegge store matjordressurser.


Norges Bondelag har levert sitt høringssvar på planforslaget til Nasjonal transportplan 2014-2023.

I transportetatenes forslag til NTP 2014-2023, framkommer det i at riksveginvesteringene vil beslaglegge omtrent 1 300 dekar dyrka jord med den økonomiske rammen som er i dag. I tillegg kommer 31 dekar dyrka mark som følge av jernbaneprosjekter. Hvis Stortinget vedtar en påplussing på 45 prosent, vil tallene bli omdisponering av henholdsvis 4 900 og 440 dekar dyrka mark til veg og bane. 

Dette vil si en total omdisponering på 5 340 dekar, eller 78 prosent mer enn for inneværende planperiode, som åpner for en maksimal omdisponering på 3 000 dekar dyrka mark i planperioden.  Planforslaget til NTP 2014-2023 vil dermed umuliggjøre den nylig vedtatte landbruks- og matmeldingas mål om å øke matproduksjonen med 20 prosent innen 2030.

Underestimert

All erfaring tilsier at det er grunn til å anta at omdisponeringstallene i forslaget til NTP 2014-2023 er underestimert. Disse er kun grove estimater, og ikke tar opp i seg de konsekvensene et samferdselstiltak medfører av framtidig arealbeslag til for eksempel inneklemte arealer, sideveger, gang- og sykkelveger, og påfølgende nærings- og boligbebyggelse. Regjeringa vektlegger gjennom RPR-ATP at by- og tettstedsutvikling skal skje gangavstand til kollektivknutepunkter.

Det betyr at dyrket jord innenfor en radius på en kilometer til jernbanestasjonene vil stå i fare for å bli bygget ned. Dette igjen vil gi en mangedobling av dekar tapt matjord. I det jorda blir brukt til utvikling av veg og bane, eller til by- og tettstedsutvikling som følge av dette, er disse verdifulle områdene borte for alltid. En slik utvikling er ikke forenlig med målsettingene om økt matproduksjon til en økende befolkning, skriver Norges Bondelag i sitt høringssvar.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere