Bekymret for matjorda

Av Marthe Haugdal,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag er i sitt høringssvar til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023, svært bekymret for at framtidas samferdselstiltak vil beslaglegge store matjordressurser.


Norges Bondelag har levert sitt høringssvar på planforslaget til Nasjonal transportplan 2014-2023.

I transportetatenes forslag til NTP 2014-2023, framkommer det i at riksveginvesteringene vil beslaglegge omtrent 1 300 dekar dyrka jord med den økonomiske rammen som er i dag. I tillegg kommer 31 dekar dyrka mark som følge av jernbaneprosjekter. Hvis Stortinget vedtar en påplussing på 45 prosent, vil tallene bli omdisponering av henholdsvis 4 900 og 440 dekar dyrka mark til veg og bane. 

Dette vil si en total omdisponering på 5 340 dekar, eller 78 prosent mer enn for inneværende planperiode, som åpner for en maksimal omdisponering på 3 000 dekar dyrka mark i planperioden.  Planforslaget til NTP 2014-2023 vil dermed umuliggjøre den nylig vedtatte landbruks- og matmeldingas mål om å øke matproduksjonen med 20 prosent innen 2030.

Underestimert

All erfaring tilsier at det er grunn til å anta at omdisponeringstallene i forslaget til NTP 2014-2023 er underestimert. Disse er kun grove estimater, og ikke tar opp i seg de konsekvensene et samferdselstiltak medfører av framtidig arealbeslag til for eksempel inneklemte arealer, sideveger, gang- og sykkelveger, og påfølgende nærings- og boligbebyggelse. Regjeringa vektlegger gjennom RPR-ATP at by- og tettstedsutvikling skal skje gangavstand til kollektivknutepunkter.

Det betyr at dyrket jord innenfor en radius på en kilometer til jernbanestasjonene vil stå i fare for å bli bygget ned. Dette igjen vil gi en mangedobling av dekar tapt matjord. I det jorda blir brukt til utvikling av veg og bane, eller til by- og tettstedsutvikling som følge av dette, er disse verdifulle områdene borte for alltid. En slik utvikling er ikke forenlig med målsettingene om økt matproduksjon til en økende befolkning, skriver Norges Bondelag i sitt høringssvar.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere