Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag inviterer til beiteseminar med rovviltfokus 30. november og 1. desember. Seminaret arrangeres på Thon Hotell Opera i Oslo.

Hva skjedde egentlig denne sommeren? Var det likhetstrekk med fjoråret og året før? Kunne vi ha gjort noe annerledes eller burde forvaltningen handlet annerledes?

Lokalt store tap til rovvilt har preget sommeren. Da er det viktig å sette av tid til læring. FKT-prosjektet arrangerer seminaret og er en del av fellesarenaen mellom Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Målgruppen for seminaret er beitebrukere, politikere, rovviltnemnder og øvrig rovviltforvaltning, samt andre med interesse for utmarksbeiting og konflikten mellom rovvilt og beitedyr.

Mer informasjon om seminaret legges ut fortløpende etter hvert som detaljene kommer på plass.

Foreløpige temaer: 

  • Rovdyrtapene rundt omkring i landet
  • Ulveangrepene på Hadeland, Toten og Hurdal
  • Skadefelling – hva skal til for å lykkes?
  • Fluemark og skadedokumentasjon
  • Hvordan brukes FKT-midlene?
  • Erstatning og avkortning
  • SNO skadedokumentasjon
  • Politisk debatt om beitedyrs- og rovviltpolitikk
  • I oppsummeringen: Hvor har vi framgang og hvor står det stille i rovdyr/beitebruk?

Påmelding, innen 30. oktober 2017.