Det var i juni 2010 at Eli Dørum og Kåre Kleiva tok ut stevning mot staten med krav om erstatning for rovdyrtapet sommeren 2007. Noen slik erstatning fikk de ikke, med henvisning til forskriften som stiller krav om at de enkelte sauebonde må handle aktsomt og gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller redusere tap av sau.

Dørum og Kleiva mener de har krav på erstatning. Etter deres vurdering hadde de ikke andre alternativ enn å ha sauen på det aktuelle utmarksbeitet. De hadde omfattende tilsyn og vakthold, og handlet etter deres mening ikke uaktsomt da de slapp dyra på beite.

Nå vil Høyesterett behandle saken. Det er ikke satt noe tidspunkt for behandlingen, men forhandlingene skal som hovedregel finne sted innen seks måneder etter at saken kom inn til Høyesterett.

Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit tillates å opptre som parshjelpere, noe Everum kommune ikke får lov til.

Les også: Støtter sak om beiteforbud

Kontaktperson i Norges Bondelag: Ole Jacob Helmen

Bondelagets temasider jus og skatt